مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

بازیابی

Posted on
بازیابی

بازیابی آیا برای داشتن یک حافظه قوی، رمزگردانی و ذخیره سازی کافی است؟ سومین مرحله حافظه، بازیابی نام دارد. در بازیابی ، اطلاعات ازحافظه فراخوانده می شود. برخی، با اینکه رمزگردانی خوبی دارند واطلاعات را برای مدت زمان طولانی در ذهن نگهداری می کنند، امانمی توانند آنها را از حافظه بیرون بیاورند. در پدیده نوک […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

عوامل ایجاد تمرکز

Posted on
عوامل ایجاد تمرکز

عوامل ایجاد تمرکز 1 تغییرات درونی محرک ها: موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع وجذابی داشته باشد، عادت را از بین میبرد. برخی از محرک ها دارای تغییرات درونی بیشترینسبت به بقیه هستند. یک فرش دستباف زیبای ایرانی که حاوی نقوش چشم نواز است، درمقایسه با زیرانداز ساده، دارای تغییرات درونی بیشتری […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟

Posted on
آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟

آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟ به همۀ چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار م یگیرد آگاهی کامل نداریم.فرض کنید مشغول مطالعه عمیق متنی از کتاب حاضر هستید، در همین زمان مادر شمابرای انجام کاری خواسته خود را بر زبان می آورد. صدای مادرتان را می شنوید ولی پاسخینمی دهید. بعد […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

رشد درک اخلاقی در دوره نوجوانی

Posted on
رشد درک اخلاقی در دوره نوجوانی

رشد درک اخلاقی در دوره نوجوانی نظر شما درباره انجام دادن اعمال اخلاقی در سنین مختلف، با توجه به رشد و تحول چیست؟آیا الان که شما بزرگ تر شده اید، نسبت به گذشته راستگوتر شده اید؟ بیشتر به دیگران کمکمی کنید؟ به حق خود قانع هستید و از کسی حتی وقتی توانش را دارید سوءاستفاده […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

Posted on
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی اگر قصد تفریح، مثلاً رفتن به سینما داشته باشید، ترجیح میدهید با چه کسانی به سینمابروید؟ پدر و مادر، دوستان و..؟ اگر از شما بخواهند برای مسافرت در ایام تعطیل، خانواد های راانتخاب کنید که با خانواده شما همسفر شوند، احتمال انتخاب کدام خانواده بیشتر است؟ عمه،خاله، عمو و… یا […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی

Posted on
رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی

رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی نوجوانان بسیاری هستند که شروع نوجوانی را برای خود شروع یک بحران میدانند. آنهامی گویند به یک باره احساس کردم بینی من خیلی بزرگ شده، یا میگویند با اینکه خوشحال بودمکه در حال قد کشیدن هستم، ولی بی قوارگی و عدم تناسب در قد رااحساس میکردم. نوجوانی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

رشد درک اخلاقی در دوره کودکی

Posted on
رشد درک اخلاقی در دوره کودکی

رشد درک اخلاقی در دوره کودکی آیا راست گویی، کمک به دیگران، احترام به بزرگ ترها، انجام دادن کارهای خوب و پرهیزاز کارهای بد، نمونه هایی از رفتار اخلاقی است؟ تشخیص اینکه چه کاری خوب و چه کاریبد است به رشد نیاز دارد. در تبیین فرایند رشد درک اخلاقی میتوانگفت که کودکان در ابتدا، هیچ […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

فراخنای زندگی

Posted on
فراخنای زندگی

فراخنای زندگی آیا به خاطر دارید هفت سال پیش قد شما چند سانتی متر بود؟ چند هزار کلمه بلد بودید؟چند نفر را م یشناختید؟ چند مسئله ریاضی را م یتوانستید حل کنید؟ الان احساس می کنیدچقدر تغییر کرده اید؟ از اندازه قد، تعداد لغاتی که بلد هستید و یا تعداد افرادی که در زندگیخود م […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

تعریف روانشناسی رشد

Posted on

تعریف روانشناسی رشد شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی که به آن فراخنای زندگی نیز گفته می شود، مورد توجه روان شناسان قرار گرفتهاست. روان شناسی رشد ، شاخه ای از علمروان شناسی است که تلاش م یکند تغییراتیرا که در طول زندگی، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ، در آدم رخ […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

روش های نوین گردآوری اطلاعات

Posted on
روش های نوین گردآوری اطلاعات

روش های نوین گردآوری اطلاعات به دلیل دسترسی به فناور یهای جدید و روش های نوین عص بشناختی،رو شهای جدیدی شکل گرفته است. اغلب روان شناسان از نر مافزارهایرایان های برای مطالعه پدیده موردنظر استفاده میکنند. بسیاری از روان شناسان با استفاده از روش های نوین، کارکردهای مغز رامطالعه می کنند. مغز شامل حدود 50 […]