مشاوره و روانشناسی نوجوان

تمرین برای بالابردن اعتماد به نفس

Posted on
تمرین برای بالابردن اعتماد به نفس

تمرین برای بالابردن اعتماد به نفس برای اینکه اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرین به تمرین زیر دقت کنیدو اونو انجام بدین تمرین : بیاین ده دقیقه در مورد توانایی ها و کارهایی که میتونین انجامبدین رو بنویسین. شاید بگین هیچی نتونین بنویسین و اتفاقی که میوفته و در سمینارهاییکه برگزار کردیم به دوستانی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اعتماد به نفس چیست؟

Posted on
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس رو میشه یک شرایط روحی دونست که انسان بخاطرتجربه های گذشته و شناختی که به توانایی ها و استعدادهایش دارهخودش رو در انجام کارهاش موفق میدونه چرا؟ چون وقتی که ما بدونیمو درک کنیم که گذشته درس های مفیدی برای ما داشته و بتونیم بهشناختی از خودمون و […]

مشاور ازدواج خوب

آمار ازدواج سفید در ایران

Posted on
آمار ازدواج سفید در ایران

آمار ازدواج سفید در ایران درباره اولویت هاي پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور کهمیدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنینشاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی هستیم. در چند دهه اخیرشاهد افزایش سن ازدواج بوده […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج اقماری

Posted on
ازدواج اقماری

ازدواج اقماری امروزه ازدواج قماري است که زن و مرد در اثر جاذبه اي جنسی و دوستی خصوصی به آنتن می دهند. و این زندگی با هم تا زمانیکه لذت بخش است وجود دارد و این همزیستیخارج از چهاچوب ازدواج به سرعت جاي ازدواج را می گیرد . درآمریکا نیمی از مردم زندگی مشترك بدون […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج هاي رنگین کمانی

Posted on
ازدواج هاي رنگین کمانی

ازدواج هاي رنگین کمانی امروزه شیوههاي نوین ازدواج یکی پس از دیگري نمایان میشود، همه دست به هر کاريمیزنند تا جوانان تمایل بیشتري براي ازدواج کردن داشته باشند. . از ازدواج سنتی تا ازدواج سفید شاهد داستانها و حرف و حدیثهاي زیادي بودیم،هنوز هویت ازدواج سفید در ذهن ها هضم نشده بود که ازدواج رنگ […]

مشاور ازدواج خوب

علل گرایش به ازدواج سفید

Posted on
علل گرایش به ازدواج سفید

علل گرایش به ازدواج سفید با گسترش شهر نشینی و توسعه تکنولوژي، از انسجام و همگرایی افراد جامعه کاسته و برفرد گرایی و واگرایی افراد جامعه افزوده شده است. این موضوع موجب شده است افراددر جوامع بزرگ و شهري بر نیاز ها و خواسته فردي خود بیشتر از خواسته ها و نیاز هايجمعی دیگران توجه […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

ازدواج اجارهاي

Posted on
ازدواج اجارهاي

ازدواج اجارهاي ازدواج استیجاري پدیده اجتماعی نوظهوري است که با گسترش در میان قشرهايمختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کار کردهاي خانواده شود . در این نوعازدواج که زیر مجموعه اي از ازدواج موقت است، مردان که داراي تمکن مالی برايهمسران دوم خود خانه اي مستقل اجاره می کنند . اگرچه ازدواج […]

مشاور ازدواج خوب

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

Posted on
دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی از آنجایی که سایت هاي متعدد همسریابی و دوست یابی در شبکه هاي اینترنتی وجوددارد. این امکان براي دختران و پسران وجود دارد که از میان تعداد بسیار از جوانان که دراین سایت خود را معرفی کرده اند گزینه مورد پسند و مورد علاقه خود را بهتر و دقیق تر […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج اینترنتی

Posted on

ازدواج اینترنتی با پدید آمدن محیطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دنیاي مجازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج تغییر کرد که منجر […]

مشاور ازدواج خوب

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

Posted on
پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن رابرت اوون طرفدار مدینه فا ضله، ازدواج، دین و مالکیت خصو صی را به عنوان دشمنان یک جامعۀ خوب محکوم کرد. پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن و ژرژ ساند فرانسوي عشق آزاد را تأیید می کرد و وانسابلدر پی جامعه اي بود که آزادي جنسی را […]