مشاوره خانواده و ازدواج عالی

منظور از پردازش اطلاعات چيست؟

Posted on
منظور از پردازش اطلاعات چيست؟

منظور از پردازش اطلاعات چيست؟ اطلاعاتِ موجود در محيط به شکل انرژي فيزيکي ( نور : information processing ١يا صدا، مکانيکي يا شيميايي ) به افراد رسيده و همچون محرکي براي اندام هاي حسي عمل مي کند. اين اطلاعات در گيرندههاي حسي به قالب کدهاي انرژي الکتريکي در مي آيد و سپس از طري ِ […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مخچه

Posted on
مخچه

مخچه اين بخش از نظر اندازه نسبتا بزرگ است. وظيفه ي مخچه هماهنگي و کنترل حرکات بدن است ( تصوير پايين ). با اين وجود به نظر مي رسد مخچه بيشتر از آنکه به کنترل واقعيحرکات بپردازد، در بکارگير ِ ي اطلاعاتِ حسي به منظور هدايتِ حرکات نقش دارد. در تاييدِ اين١٩٩٤ ) دريافتند افرادي […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي

Posted on
فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي

فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي ١. مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي تحتِ کنتر ِ ل آنزيمي ساخته مي شوند.٢. مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي در وزيکول ١ ها ( حفره ها ) ذخيره مي شوند.٣. مولکول هايي که از وزيکول ها ترشح مي شوند، توسطِ آنزيم ها ٤. پتانسيلِ عمل موجب مي شود […]

مشاور ازدواج خوب

گازهاي محلول

Posted on
گازهاي محلول

گازهاي محلول اين دسته از انتقال دهنده هاي عصبي از همه ديرتر کشف شده اند. از بين آنها ميتوان به مونوکسيدِ کربن و اکسيدِ نيتريک اشاره کرد. اين گازها مدتِ بسيار کمي باقي مي مانند،چرا کهبه سرعت تجزيه شده و تبديل به موادِ شيمياييِ ديگر و يا پيام رسان هاي ثانويه مي شوند. مشاوره و […]

مشاوره جنسی و زناشویی

منظور از فضاي سيناپسي چيست ؟

Posted on
منظور از فضاي سيناپسي چيست ؟

منظور از فضاي سيناپسي چيست ؟ نورون ها کاملا به يکديگر متصل نيستند، بلکه بين يک نورون و نورونِ مجاورش فضاي بسيار کوچکيوجود دارد که به آن فضاي سيناپسي يا سيناپس گفته مي شود. مشاوره و روانشناسی مشاوره خانواده رایگان ، خدمات روانشناسی و رواندرمانی  – مشاوره خانواده و ازدواج – روانپزشکی – آرامش درمانی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

سیستم عصبی

Posted on
سیستم عصبی

سیستم عصبی به عبارت ديگر کارکرد اصلي سيستم عصبيمرکزي، تنها تنظيم طرِز کاِر قسمت هاي مختلفِبدنِ موجودِ زنده در رابطه با يکديگر نيست، بلکهتنظيمِ طرزکار موجودِ زنده به طور کلي در رابطهبا محيط نيز بر عهده ي اين سيستم مي باشد. موجودِ زنده در جريانِ فعاليت خود و از طريقکارکردِ سيستم عصبي پيچيده اش، پيچيده […]

مشاور ازدواج خوب

حسادت

Posted on
حسادت

حسادت تا آنجاييکه مساله ي حسادت موردِ بررسي قرار گرفته است،شواهد و مدارک از اين فرض که ” خيانتِ شريکِ جنسي،درمردان در مقايسه با زنان حسادتِ بيشتري بر مي انگيزد “ پشتيباني مي کند. با اين وجود اکثر مطالعات در شرايطِ و موقعيت هاي فرضي٢٠٠٢ )، به بررسي خيانت هاي واقعي پرداخت و دريافت که […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نگرش هاي غلط پيرامون روانشناسي تکاملي

Posted on
نگرش هاي غلط پيرامون روانشناسي تکاملي

نگرش هاي غلط پيرامون روانشناسي تکاملي با تکيه بر يافته هاي روانشناسانِ تکاملي مي توان به اين نتيجه رسيد که انسان هاي کنوني در اکثر موارد با محيطِپيرامونِ خود سازگاري کامل پيدا کرده اند. اين تصوراشتباه است. زيرا غالبا هزاران نسل طول مي کشد تا ازطريق انتخاب طبيعي در يک گونه تغييراتِ ژنتيکي قابلتوجهي جهتِ […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چه زمان مي توان گفت که يک جمعيت تکامل يافته است ؟

Posted on
چه زمان مي توان گفت که يک جمعيت تکامل يافته است ؟

چه زمان مي توان گفت که يک جمعيت تکامل يافته است ؟ در ابتدا بايد با مفهوم خزانه ي ژني آشنا شويد. به کل موادِ ژنتيکي ( تمامي آلل هاي ) افراد درونِ يک جمعيت،اصطلاحا خزانه ي ژني گفته مي شود. از آنجاييکه موجوداتِ ديپلوئيد داراي حداکثر دو آلل مختلف در هر يک ازجايگاه هاي […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

جهش ژنتیکی

Posted on
جهش ژنتیکی

جهش ژنتیکی جهش يک تغييرِ ژنتيک ِ ي اتفاقي ( تصادفي ) است کهصفاتِ زيستي بعضي از افرادِ يک گونه را تغيير ميدهد. به عبارتِ دقيق تر، جهش ها تغييراتي در توال ِ يهستند. جهش ها مي توانند در هر ناحيه اي از DNAرخ دهند. مي توان جهش ها را بسته به اين که DNAچه […]