مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره اعتماد به نفس کودک

Posted on
مشاوره اعتماد به نفس کودک

مشاوره اعتماد به نفس کودک کودکانایجاد اعتماد به نفس در کودک ممکن است دشوار به نظر برسد .به عنوانمثال ، فنتون پیشنهاد کرد که تنها کودکان به عنوان یک گروه، نسبت بهسایر فرزندان اعتماد به نفس دارند. نوجوانان و جوانانی که ارتباط کمی بادوستان دارند، اعتماد به نفس کمتری دارند. عملکرد موفق کودکان درموسیقی نیز […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

رابطه ی والدین سختگیر

Posted on
رابطه ی والدین سختگیر

رابطه ی والدین سختگیر براساس اعلام روانشناسان، روشهای سختگیرانه والدین منجر به کاهشاعتماد به نفس در فرزندانشان میشود چرا که این امر باعث عدم قدرتتصمیمگیری فرد و در شرایط گوناگون او را به چالش میکشد. اعتماد به نفس عامل اکتسابی است که از بدو تولد پایههای آن در ذهن هریک از انسانها گذاشته و با […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید

Posted on
چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید

چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید اعتماد به نفس چیزی است که هر فرد باید در خود داشته باشد . وقتی ما ازاعتماد به نفس صحبت می کنیم، ما چگونه لباس، عمل، پیاده روی، صحبتکردن و ارتباط با مردم را انجام می دهیم . اعتماد به نفس چیزی است که ماریسک کنیم و […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

Posted on
کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی بسیاری می پرسند سپاسگزاری چگونه باعث موفقیت ها می شود و چرا مکرراَ در قرآن، توصیه شده کهسپاسگزار باشید .سپاسگزاری یکی از بزرگ ترین ابزارهای کنترل ذهن)تقوا( است .شما مادامی که در حال توجه به داشته های زندگیتان هستید ناخود آگاه تمرکزتان از روی وقایع به ظاهرناخوشایند فِعلی برداشته […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

اصل هدف گذاری

Posted on
اصل هدف گذاری

اصل هدف گذاری تصورتان در خصوص جایگاه فعلی و زندگی اکنونتان چیست؟اگر رضایت خاطر دارید که روزی هزاران بار خداوند را سپاسگزار باشید که به مسیر صحیح هدایت شده اید .اما …اما اگر در حال دویدن و نرسیدن هستید، پس با دقت این مطلب را مطالعه کنید :اگر به این باور برسید که کُل این […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مفهوم هدایت

Posted on
مفهوم هدایت

مفهوم هدایت داستان هدایت موضوعیست که نه تنها انسان، که تمام هستی را در بر می گیرد .اگر انرژی حاکم در جهان را درک کنید، به این موضوع مهم و شعور فراگیر هستی و نظمی که هرلحظه در حال توسعه جهان است پی خواهید برد .اما مسأله مهم و حایز اهمیت برای ما، هدایت انسان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

چرا اعتماد به نفس؟!

Posted on
چرا اعتماد به نفس؟!

چرا اعتماد به نفس؟! مهم ترین عامل موفقیت و پیشرفت، اعتمادبه نفس است. درحقیقت،کلید اصلی تمام موفقی تهای بشراست. هر چقدر موفقی تهایبزرگترری می خواهید باید اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید.همۀ ما در کودکی به خاطر سرزن شها و تحقیرها و برچس بهاییکه از طرف خانواده و جامعه بر پیکرمان زده شده است اعتمادب هنفسخود […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟

Posted on
مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟

مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟ استعداد یک موهبت الهی از طرف پروردگار متعال می باشد. در اصل پروردگار بزرگ یکآفریننده ی بی نقص است. خداوند به انسان ها برای زندگی کردن موهبت ها و نعمت های زیادیعطا کرده است که یکی از مهم ترین آنها استعداد می باشد. در وجود همه ی انسان های کره زمیناز […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون

Posted on
مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون

مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون راه بیداری قدرت دروناینکه هر کدام از ما در درونمون قدرتی داریم یک واقعیت انکار ناپذیرههر چند افرادی هستن که تعداد اونا کم نیست که به راحتی میتونن اینواقعیت رو انکار کنن و دلایل محکمی رو هم برای انکار این واقعیت برایخودشون، و بقیه داشته باشن. طرف حساب آموزش […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

قدرت روح و راز قدرت درون

Posted on
قدرت روح و راز قدرت درون

قدرت روح و راز قدرت درون ما یه روحیم در داخل یه جسم نه یه جسم در داخل روح، قبول کردنهمین مورد میتونه کمک خیلی زیادی به ما بکنه، روح ما برای اینکه بتونهمعنویات خودشو رشد بده خیلی توانایی بالایی داره و میشه تاثیر اینموضوع رو در افرادی که چله نشینی میکنن دید اما ما […]