روانشناسی نوجوانان و خانواده

شهود

شهود

شهود

شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان قدر تهای درونی ماست که هرگز
برای استفاده از آن آموزش نم یبینیم. شهود در واقع دیدن با چشم درون است
که آن را حس ششم نیز نامید هاند. گاهی این حس از اتفاقات مکان های دور یا
زما نهای دور و نزدیک نیز خبر میدهد.

شهود

عموماً فکر م یکنند که شهود و الهام
شانسی رخ میدهد. ما هنوز شناختی از این قدرت نداریم و روشی دقیق که
منجر به شهود میشود را کشف نکرد هایم و به همین دلیل هنوز از فرشته الهام
صحبت م یشود؛ اما برخی پی شزمین هها ظهور آن را آسان تر م یکند. اولاً ما باید
مسئله و پرسشی داشته باشیم.

در مرحله دوم باید در مورد آن تمام اطلاعات
موجود را بررسی کرده و عمیقاً بیندیشیم و بعد از تلاش آگاهانه کافی مسئله را
رها کنیم و به فعالیتی جنبی و آرا مبخش مثل قدم زدن یا دوش گرفتن بپردازیم.


معمولاً در این اوقات فرشتۀ الهام با جرق های در ذهنمان راهنمایی لازم را به ما
عطا میکند. این راه زیاد قاب لکنترل نیست و بسته به شانس و اتفاق است. راه
بهتر را در درس بعدی بررسی میکنیم.