مشاوره خانواده و ازدواج عالی

راهكارهاي تقويت اميد

Posted on
راهكارهاي تقويت اميد

راهكارهاي تقويت اميد ۱ – مثبت نگر باشيم : اميدنگرشي ب ينظير است كه تنها مي تواند در افراد مثبت انديش كه مشتاقانه در انتظار يك زندگي بهتر هستند، ظاهر شود . ۲ – افكار منفي را از خود دور كنيم : هر چه بيشتر به عمل و دانش نامحدود معتقد شده و افكار منفي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

تغییر روحیه در مشاوره خانواده

Posted on
تغییر روحیه در مشاوره خانواده

تغییر روحیه در مشاوره خانواده   حركات ، اثر نیرومندی بر تغییر روحیه دارد، زیرا: 1 – نرم ش و جست وخیز ، ورزشی عالی است. 2 – فشاری كه بر بدن وارد می كند ، كمتراز فشاری است كه در ھنگام دویدن بر بدن وارد می شود. 3 – در ھنگام جست وخیز، نمی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم

Posted on
عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم   چه عاملی سبب می شود كه در زندگی خود، راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم؟ این عامل، اعتقادات ماست؛ عقیده به اینكه تواناییھای ما چقدر است و چه كارھایی ممكن ، یا غیر ممكن است.در فرھنگ مردم ھائیتی ، پزشك جادوگر […]