مشاور ازدواج خوب

ازدواج اینترنتی

Posted on

ازدواج اینترنتی با پدید آمدن محیطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دنیاي مجازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج تغییر کرد که منجر […]

مشاور ازدواج خوب

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

Posted on
پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن رابرت اوون طرفدار مدینه فا ضله، ازدواج، دین و مالکیت خصو صی را به عنوان دشمنان یک جامعۀ خوب محکوم کرد. پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن و ژرژ ساند فرانسوي عشق آزاد را تأیید می کرد و وانسابلدر پی جامعه اي بود که آزادي جنسی را […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی 1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گسترش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانوده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … -2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر براي […]

مشاور ازدواج خوب

راهکارهاي مدیریت ازدواج

Posted on
راهکارهاي مدیریت ازدواج

راهکارهاي مدیریت ازدواج البته براي مدیریت خانواده اگر نیاز به مداخله نهادهایی خارج از خانواده باشد باید بهسمت سازمان هاي مردم نهاد، اجتماعات محلی، گروه هاي هم سایگی و خوی شاوندي ومشابه آن برویم. باید نهاد خانواده و ازدواج را به عنوان یک نهاد جاذب فرهنگی مجدداحیا کنیم حتی در بسیاري موارد رویههاي موجود جاذبه […]

مشاور ازدواج خوب

انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع

Posted on
انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع

انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع ازدواج لویرادر این نوع ازدواج مرد با بیوه برادرش ازدواج می کند. عموما این نوع از ازدواج به چندزنی ختم میشود. اینگونه ازدواج ما بین ترکنها رایج و متداول میباشد. ازدواج سروا:مرد با خواهر همسر فوت شده خود ازدواج میکند. هدف اصلی از این وع ازدواجهابازسازي خانواده نخستین است. […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی -1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گستر ش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانوده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … -2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

قواعد محل سکونت زن و شوهر

Posted on
قواعد محل سکونت زن و شوهر

قواعد محل سکونت زن و شوهر قاعده جهانشمول هم زیستی زوج سبب میشود که پس از ازدواج نیاز به تغییر محلسکونت (آشیانگاه) لااقل براي یکی از آن دو وجود بیابد که تا اندازهاي شکل گیريجماعت هاي محلی را توجیه می کند. عمده ترین آنها شامل موارد زیرمیباشد . الف) سکونت پدرمکانی:سکونت پدر مکانی مربوط به […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اشکال همسرگزینی

Posted on
اشکال همسرگزینی

اشکال همسرگزینی اشکال ازدواج بسیار متنوع است. زیرا هر جامعه یا قواعدي دارد که مشخص میکند یکشخص می تواند چند همسر بگیرد. در حالی که بسیاري از جوامع نوعی چند همسري یاازدواج با چند همسر (چند شوهري و چند زنی) را روا می دارند و یا حتی ترجیع میدهندبسیاري از گروهها و جوامع، تک همسري […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی

Posted on
چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی

چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی درباره منشأ و چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی نظرات فراوانی وجود دارد که به دوگروه تکاملی و غیر تکاملی تقسیم شده است. -1 نظرات غیر تکاملی:بر اساس این نظریه منشأ خانواده از مذاهب و اسطوره ها سر چشمه می گیرد واختصاص به بین النهرین دارد به عقیدة آنان تشکیل خانواده […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده

Posted on
انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده

انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده براي پی بردن به تحول یک پدیده، قبل از هر چیز باید آن را از نظر تاریخی مورد بررسیقرار داد و به جستجوي شکل اولیه و عوامل تشکیل دهنده آن توجه نمود. خانواده هم مانندهر پدیدة دیگر تابع روندي ا ست که از ابتداي تاریخ به امروز وجود داشته […]