مشاوره خانواده و ازدواج عالی

قاطعیت و دوست داشتن

Posted on
قاطعیت و دوست داشتن

قاطعیت و دوست داشتن ادبیات خودیاری امروزه به ما اطمینان می دهد که قاطع بودن حق ماست. گفته می شود ما همه بایستیهمان باشیم که هستیم. همان را که احساس می کنیم، بگوییم و در محدودیتهای اجتماعی همان کاری رابکنیم که خودمان می خواهیم. ما را تشویق می کند که آنچه در ذهن داریم، بر […]

مشاور ازدواج خوب

جریان طبیعی عشق

Posted on
جریان طبیعی عشق

جریان طبیعی عشق مادرم، لحظه ای که در بستر مرگ بود، مرا به دلیل گریه کردن گوشمالی داد و گفتآن هنگام از شدت غم و غصه ارزش کلامش را درک نکردم، اما بعدها »؟ میتوانی برای همیشه نگاه داریمتوجه شدم که به من گفته است به زندگی ادامه بده. عمر او گذشته بود، در حالیکه […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی

Posted on
نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی

نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی شکایت مداوممشکل در روابط فردیمشکل حاد در مواجهه با شکست یا عدم پذیرشارتباطات ضعیفانزوای اجتماعیکودکانی که دچار اختلال دوقطبی هستند گاهی نشانههای توهّم و هذیانگویی از خود بروزمیدهند. این نشانه ها بیشتر در اختلالاتی نظیر اسکیزوفرنی وجود دارد. مطالعات نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که به اختلال دوقطبی […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

اختلال دوقطبی در کودکان

Posted on
اختلال دوقطبی در کودکان

اختلال دوقطبی در کودکان به اولیایی که نشانه ها ورفتارهای مرتبط با اختلال دوقطبی را به مدّت حداقل دو هفته درکودکانشانمشاهده میکنند توصیه میشود که حتماً با پزشک متخصص مشورت کنند. البته تشخیص اختلالدوقطبی در کودکان میتواند دشوار و بحثانگیز باشد زیرا معیار و ضابطه تشخیصی جداگانهایبرای اینگونه کودکان وجود ندارد. با وجود این، بسیاری […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق

Posted on
رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق

رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق رعایت برخی اصول و نکات برای داشتن زندگی موفق، کارآمد و آرام ضروری و لازم به نظر می رسد به عنوانمثال آموختن روش های سازگاری، رویارویی و حل جزئیات کمک بسزایی به زوجین می کند. یکی از مسائلی کهباید […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

Posted on
مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی) طبق نظر روانشناسان اجتماعی، تا چند سال پیش تنهایی یکی از بزرگترین دغدغههايانسان بود که آسیب هاي روحی و روانی فراوانی را به همراه داشت که مطلوبترین راهحل آن ازدواج بود، ولی بشر امروزي تن هایی را براي خود به پدیده اي تحت عنوان“سولوگامی ” که از نظرش مهم و […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج اینترنتی

Posted on

مشاوره ازدواج اینترنتی با پدید آمدن مح یطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دن یاي م جازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج […]

مشاور ازدواج خوب

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی -1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گستر ش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانواده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … 2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

Posted on
مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته مدرنیته بیشتر یک تجربه تاریخی(نه یک آرمان بشري) است که می توان چهار پایه و یافرایند تاریخی را براي آن در غرب تشخیص داد:  1 رنسانس قرن 142 عقلانیت قرن 153 پروتستانتیزم قرن 164 روشنگري قرن 18 که محصول سه فرایند قبلی است. بر خلاف جایگاه تاریخی، از لحاظ چیستی و […]