روانشناسی نوجوانان و خانواده

روان شناسی سلامت

Posted on
روان شناسی سلامت

روان شناسی سلامت روان شناسی سلامت، شاخه ای از روان شناسی است که از یافته های این علم برای پیشگیریو درمان بیماری های جسمی بهره می برد.سلامت و بیماری: برای فهم درست روان شناسی سلامت لازم است با پیوستار سلامت آشنا شویم. بیمار مبتلا به سرطان،که روش درمانی دیگر روی او اثر ندارد، نزدیک به […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

درماندگی آموخته شده

Posted on

درماندگی آموخته شده بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعاً نمی توانیم؛ یعنی باورمی کنیم که ناتوانیم و کنترلی بر محیط خود نداریم و برای تغییر دادن شرایط نمی توانیم کاریانجام دهیم؛ در نتیجه، انگیزه عمل در ما به وجود نمی آید و تلاشی نمی کنیم. وقتی افراد به تکلیفی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی اراده

Posted on
مشاوره و روانشناسی اراده

مشاوره و روانشناسی اراده نیک وی آچیچ: لحظه ای چشمانتان را ببندید و فکر کنید دست ندارید. نمی توانید چیزی را باانگشتانتان لمس کنید یا با دوستانتان دست دوستی بدهید و یا مادرتان را در آغوش بگیرید. حالتصور کنید پا ندارید. نمی توانید راه بروید، با دوستانتانپیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید یا پا به […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی نگرش

Posted on
مشاوره و روانشناسی نگرش

مشاوره و روانشناسی نگرش چرا یکی حاضر است در گرمای طاقت فرسای تابستان، با وجود تشنگی فراوان، روزهبگیرد، ولی دیگری توجه به خواسته های جسمانی را ترجیح دهد؟ انگیزه افراد از این اعمال خوردن یا نخوردن چیست بزرگسالان بر خلاف کودکان و حیوانات، علت رفتار خود را فراتر از نیازهای زیستی می دانند؛به عبارت دیگر، […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

انگیزه و نگرش

Posted on

انگیزه و نگرش مینا دانش آموز پایۀ یازدهم است. او می خواهد درامتحانات نهایی از دانش آموزان ممتاز منطقۀ خود باشد، بههمین دلیل تمام وقت و توان خود را بسیج کرده تا به این هدفبرسد. برخلاف او هانیه دوست هم کلاسی اش، علاقه ای بهدرس و مدرسه ندارد و تکالیف مدرسه را به اجبار انجام […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

موانع تصمیم گیری

Posted on
موانع تصمیم گیری

موانع تصمیم گیری گاهی مراحل تصمیم گیری بهدرستی انجام نم یشود و تحت تأثیرروش های غلط، نتایج منفی به بارمی آورد. یکی از این روش های غلط سوگیری تأیید است. در این قاعده غلط، فرد از اطلاعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند. مانند کسی کهبا وجود دسترسی به شواهد ناراستی یکی از […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

سبک تصمیم گیری وابسته

Posted on
سبک تصمیم گیری وابسته

سبک تصمیم گیری وابسته مریم قرار است مدرسه محل تحصیل خود را انتخاب کند. دوستان نزدیک او به مدرسه ایرفته اند که با منزل مریم فاصله نسبتاً زیادی دارد. مریم، به دلیل وجود دوستانش در آن مدرسه،همان مدرسه را انتخاب می کند، بدون اینکه به مسافت، هزینه و دیگر مسائل توجهی بکند. بعد از گذشت […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

پیامدهای ناتوانی در حل مسئله

Posted on

پیامدهای ناتوانی در حل مسئله موفقیت در حل مسئله، خوشایند و لذتبخش است. افرادی که در حل مسئله، دانش و تجربهلازم را دارند، نسبت به دیگران احساس عاطفی مثب تتری دارند؛ آنان زندگی را شیرین می دانندو از بودن با دیگران ابراز رضایت می کنند. 1 ناکامی:نام دارد. » ناکامی « ناتوانی درحل مسئله، وضعیت […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟

Posted on
چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟

چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟ در ادامه به چند روش کارآمد برای داشتن حافظه قوی تر اشاره می شود. به کارگیری اینفنون در مطالعه کلیۀ کتابهای درسی بسیار مفید است. افرادی که حافظه قوی دارند، باهوش ترنیستند، فقط به فنون بیشتری برای بهسازی حافظه مسلط هستند. 1 بیان اهمیت مطلب: برای اینکه […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

بازیابی

Posted on
بازیابی

بازیابی آیا برای داشتن یک حافظه قوی، رمزگردانی و ذخیره سازی کافی است؟ سومین مرحله حافظه، بازیابی نام دارد. در بازیابی ، اطلاعات ازحافظه فراخوانده می شود. برخی، با اینکه رمزگردانی خوبی دارند واطلاعات را برای مدت زمان طولانی در ذهن نگهداری می کنند، امانمی توانند آنها را از حافظه بیرون بیاورند. در پدیده نوک […]