روانشناسی نوجوانان و خانواده

همانندسازی روان

Posted on
همانندسازی روان

همانندسازی روان دومین عاملی که اهمیت آن در روان کاوی مورد تأیید قرار گرفته، فرایند همانندسازی است. همانندسازی، یعنیتمایل پسر به قبول صفات پدر و تمایل دختر به قبول صفات مادر یا احتمالا شخص دیگری از جنس خود. همانندسازی در واقع نوعی تقلید ناآگاهانه از نمونه های رفتاری والدین است که به کمک مکانیسم درون […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

صفات شخصیت

Posted on
صفات شخصیت

صفات شخصیت آلپورت صفات شخصیت را گرایش های پاسخ دادن به شیوه ی یکسان یا مشابه به انواع مختلف محرک ها می دانست.بنابراین، صفات شیوه های ثابت و پایدار واکنش کردن به جنبه های محرک محیطمان است. آلپورت ویزگی های صفات را به شرح زیر خلاصه کرد: صفات شخصیت واقعی هستند و در هر یک […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

انتقال فرزندان به خانواده

Posted on
انتقال فرزندان به خانواده

انتقال فرزندان به خانواده فرزندان پيوسته به دنبال هويت اصلي خود هستند و از آن جا كه خانواده مهم ترين نهاددر شكل گيري شخصيت اجتماعي و فردي فرزندان است و انتقال آموزه هاي اجتماعياوليه توسط خانواده صورت مي گيرد، بنابراين همه تلاش هاي كارشناسي بايد مبني براين قرار گيرد تا زمينه پذيرفته شدن موفقيت آميز […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

روابط فرزند با خانواده و بستگان

Posted on
روابط فرزند با خانواده و بستگان

روابط فرزند با خانواده و بستگان يكي از اصلي ترين وظايف خانه هاي كودكان و نوجوانان كمك به حفظ هويت فرزنداندر ايجاد ارتباط صحيح فرزند خانواده است. بدون ترديد حفظ روابط خويشاوندي دررشد و شكوفايي شخصيت فرزندان و حفظ هويت شخصي آنان تاثير مهمي دارد . تعدادبسياري از فرزندان داراي خويشاوندان و بستگاني هستند و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

تعامل و برخورد تنبيهی

Posted on
تعامل و برخورد تنبيهی

تعامل و برخورد تنبيهی استفاده موثر از تنبيه از آن جا كه تشويق، همواره مؤثر نبوده و گاهي لازم است براي تغيير يك رفتار، از تنبيه استفاده شود ، در بسياري از موارد، تركيبي از حداكثر تشويق و حداقل تنبيه بهترین راه حل ممكن به شمار مي آيد. هر چيزي كه باعث تضعيف يك رفتار […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

امور ورزشي

Posted on
امور ورزشي

امور ورزشي در اجراي فعاليت هاي ورزشي توجه به سن، توانايي جسماني، جنسيت و ميزانعلاقه افراد مي تواند از عوامل مؤثر و تعيين كننده باشد معمولاً فعاليت هاي ورزشي به 3 گروه عمده تقسيم مي شوند: 1 فعاليتهاي ورزشي تفريحي-2 مسابقات-3 فعاليتهاي ورزشي حرفه اي امور ورزشي تفريحي با توجه به اهميت تعيين كننده فعاليت […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان

Posted on
آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان

آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان لازم است كه نيروي كار مرتبط با كار فرزندان متناسب با پست سازما ني و مسئوليتيكه به ايشان واگذار شده ، آموزش هاي لازم را براي بهبود وضعيت كيفي مركز در دورانخدمت خود طي كنند. اين آموز ش ها بايد با هم آهنگ ي برنامه ريزان دفتر آموزشسازمان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره امور مذهبي

Posted on
مشاوره امور مذهبي

امور مذهبي امور مذهبي در خانه هاي كودكان و نوجوانان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ولازم است به طور خاص و من ظماً مورد پي گيري و اقدام قرار گيرد و در برنامه ريزيهايمختلف ابعاد متفاوت آن مورد توجه قرار گيرد. برخي از مواردي كه توصيه ميشود به اين شرح است: -1 تقويت آرامش […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

بهداشت عمومي

Posted on
بهداشت عمومي

بهداشت عمومي كنترل همه عواملي كه به نحوي از انحا بر سلامت افراد جامعه تاثير داشته باشد،بهداشت عمومي گفته ميشود.در ارتباط با تأمين بهداشت عمومي بايد اين موارد را در نظر داشت:-1 انتخاب محل و مكان مناسب كه داراي فضا و اتاق هاي مناسب با استانداردهايعلمي و فني براي زندگي گروهي باشد. -2 استفاده از […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

برنامه تعطیلات پیش بینی نشده

Posted on
برنامه تعطیلات پیش بینی نشده

برنامه تعطیلات پیش بینی نشده برنامه روزانه و تعطيلات اعياد مذهبي، سوگواري ها و تعطيلات پيش بيني نشده -1 مطلوب است در اين ايام برنامه ريزي روزانه فرزندان به گونه اي باشد كه آداب ورسوم و عرف جامعه در نظر گرفته شده و مطابق با رسوم اجتماعي هر منطقه اينبرنامه ريزي، تنظيم و تدوين و […]