مشاور ازدواج خوب

اعتماد بسازید

Posted on
اعتماد بسازید

اعتماد بسازید زمانی که ما در دستیابی به عادتها شکست می خوریم، اعتمادمان را به خود از دست می دهیم، بهتوانایی هایمان باور نداریم که می توانیم کاری را درست انجام دهیم و احساس گناه می کنیم و در برخی اوقاتاز خودمان متنفر می شویم. این موقعیت بدی برای عادتهای پیش روی ماست. همچنین دلیلی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مسیر رضایت

Posted on

رضایت چیست؟ از نظر من رضایت، یعنی شاد بودن از آنچه هستیم. که البته من سالها این گونه نبودم و فکرکنم که بسیاری از مردم هم این گونه نیستند. در زندگی خودم، بهتر شدن در مهارت رضایت را یاد گرفته ام. با زندگی ام شادم، از خودم و از کاری کهمی کنم و به دنبال […]

مشاور ازدواج خوب

آنچه موجب پژمردگي و مردن عشق مي گردد

Posted on
آنچه موجب پژمردگي و مردن عشق مي گردد

آنچه موجب پژمردگي و مردن عشق مي گردد حل و فصل کردن مسائل و مشکلاتنگه داشن و بيرون نريختن احساساتانتقاد و نکوهشگرم گرفتن و زياد از حد تحويل گرفتن و چشم چراني با ديگرانبديهي پنداشتن نامزد/همسرتانتنهايي طلبي تک روي جمع شدن انزجار و عصبانيتپس کشيدن، دور گرفتنزياد کارکردنسرزنش کردن و ديگران را مسئول دانستن آنچه […]

مشاور ازدواج خوب

چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟

Posted on
چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟

چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟ به ما بگوييد از چه چيز ما خوش تان مي آيد .*به ما بگوييد کداميک از کارهايي را که براي شما و خانواده مان انجام مي دهيم دوست داريدو براي آن از ما متشکر هستيد . براي ما بگوييد که چه چيزي از ما را تحسين […]

مشاور ازدواج خوب

توجه کردن

Posted on
توجه کردن

توجه کردن يکي از رايج ترين اشتباهاتي که در تشنه نگه داشتن نامزد/همسرمان مرتکب مي شويم آناست که به او توجه کافي نشان نمي دهيم.توجه کردن به نامزد/همسرتان يکي از مؤثرترينروش هاي سيراب سازي قلب زن زندگي شما و توليد احساس محبوبيت در اوست و همانگونهکه ديديد نيز اولين عنصر اصلي سازنده ي اکسير عشق […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

جادوی حيوانات

Posted on
جادوی حيوانات

جادوی حيوانات مادران و کودکان پوياترين و مهيج ترين ترکيب يادگيري ممکن هستند و هميشه اينمادران بوده اند که چنين فرايندي را از خيلي وقت پيش شروع کرده اند.” گلين دومنبچه ها چيزها را با استفاده از بدن شان ياد مي گيرند. تقليد حرکت حيوانات تجربه ايشگفت انگيز در خلاقيت فراهم مي کند. از کودکتان […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

قاشق پودر شيرخشک

Posted on
قاشق پودر شيرخشک

قاشق پودر شيرخشک برنامه خانواده تان را کنترل کنيد؛ به همراه کودکتان، فعاليت هايي را انتخاب کنيد که درآنها از اشيا و اجسام بيشتري استفاده شود. و مهم تر اينکه، از اوقات فراغت و بيکاري آخر هفتهها براي اين برنامه ها استفاده کنيد. مطمئن شويد که فضاي گسترده و وسيعي- زماني که فقطخانواده هست- همراه […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تعريف افسانه های پريان

Posted on
تعريف افسانه های پريان

تعريف افسانه های پريان هت داشتن کودکان برجسته، براي آنها افسانه هاي جن و پري پريان را تعريف کنيد. حتي برايشان افسانه هاي بيشتري تعريف کنيدکودکاني که با افسانه هاي پريان رشد مي کنند، تجسم تيزتر و قوي تري دارند. اجازهدهيد افسانه ها با تغيير تن صدا، بلندي صدا و بيان چهره اي و حرکت […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

از مراکز علمي و موزه ها بازديد کنيد

Posted on
از مراکز علمي و موزه ها بازديد کنيد

از مراکز علمي و موزه ها بازديد کنيد “بچه ها هنگاميکه در کشف اصول بنيادي کمک مي شوند، خيلي بهتر ياد مي گيرند.”پيتر کلينبچه هايتان را براي بازديد از مراکز علمي، موزه ها يا حتي بعضي از نمايشگاه هايتجاري همچون نمايشگاه هاي تجاري- آموزشي ببريد. مراکز علمي، تجارب يادگيري عملي را فراهم مي کند که […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

فوايد صرف وقت با پدر

Posted on
فوايد صرف وقت با پدر

فوايد صرف وقت با پدر زندگي با فشارها و تنگناها که از هر سو ما را احاطه کرده است واقعا طاقت فرساست. «والد شدن، اگرچه، نياز به دوندگي تمام عمري دارد؛ با اين حال اين محال است که که کسي » بتواند صرفا در وقفه هاي کاري يا در حال رانندگي کودکان را به مدرسه […]