روانشناسی نوجوانان و خانواده

قدردان اطرافیان باشید و از آنها بیاموزید

Posted on
قدردان اطرافیان باشید و از آنها بیاموزید

قدردان اطرافیان باشید و از آنها بیاموزید برخی افراد – آنهایی که به خوبی میشناسیم و دیگرانی که براي اولین بار آنها را ملاقاتمیکنیم – هستند که، به دلیلی ناشناخته، ما را میآزارند. میتواند به خاطر شیوهاي که رفتار یاصحبت میکنند، شیوهاي که نگاه میکنند یا راه میروند، باشد. و در حالی که نیازي نیست […]

مشاور ازدواج خوب

کارتان را به عنوان یک پیشه تجربه کنید

Posted on
کارتان را به عنوان یک پیشه تجربه کنید

کارتان را به عنوان یک پیشه تجربه کنید ما بخش زیادي از ساعتهاي بیداريمان را در محل کار سپري میکنیم، و هنوز افراد زیادي،از آنچه هر سال، چندین هزار ساعت، آنها را مشغول میدارد، معناي کمی استنتاج میکنند.اگر در کارمان حس هدفدار بودن را تجربه نکنیم، میتوانیم انتخاب کنیم که یکی از این دو راانجام […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

شرایط را تغییر دهید

Posted on

شرایط را تغییر دهید ساده است که به واسطۀ تعدد مشکلات جدي که جهانمان با آن روبهرو است، احساس کنیمکه تحت فشار هستیم. استانداردهاي در حال سقوط آموزش و پرورش، افزایش رسواییهايشرکتها، بحران اقتصادي – علاوه بر جنگ، آلودگی و تروریسم. چهگونه من، یک نفر از هزاران،میتوانم شرایط را تغییر دهم؟ چهگونه من، با کاستیها […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

عادت های خوب ایجاد کنید

Posted on
عادت های خوب ایجاد کنید

عادت های خوب ایجاد کنید برایان تریسی می گوید: «عادت های خوب در خودتان ایجاد کنید و در آنها مهارت کافیب هدست آورید. یکی از چیزهایی که زندگی من را تغییر داد این کشف بود که می توانهمه ی عادت ها را با تکرار فرا گرفت. » عادت های شما ستون های آیند هتان هستند. […]

مشاور ازدواج خوب

همچون یک فرد موفق فکر کنید

Posted on
همچون یک فرد موفق فکر کنید.

همچون یک فرد موفق فکر کنید برایان تریسی می گوید: «اگر واقعا م یخواهید فرد ثروتمندی باشیدو مانند یک میلیونر بازنشسته شوید، یکی از هوشمندان هترین کا رهاییکه می توانید انجام دهید این است: عاد تهایی برای فکر کردن وعمل کردن در خودتان ایجاد کنید که باعث شد هاند افراد دیگری نیزثروتمند شوند. » اگر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید

Posted on
فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید

فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید برایان تریسی م یگوید: «از ۱۰ هدفی که دوست دارید درسال آینده به آنها برسید فهرستی تهیه کنید. این پرسش رامطرح کنید “اگر فقط بتوانم به یکی از اهداف این فهرستبرسم، کدام هدف بیشترین تأثیر مثبت را روی زندگی منخواهد گذاشت؟” آن یک مورد را روی کاغذ […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

از افراد متخصص یاد بگیرید

Posted on
از افراد متخصص یاد بگیرید

از افراد متخصص یاد بگیرید برایان تریسی می گوید : «من این نکته را از یک مرد بسیار خردمند به نام کاپکاپمیر ) Kop Kopmeyer ( یاد گرفتم که بیش از ۵۰ سال به مطالعه ی پیرامون موفقیتمشغول بوده است. او تقریبا ۱۰۰۰ اصل برای موفقیت استخراج کرده است. زمانی کهاو را ملاقات کردم از […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید

Posted on
به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید

به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید در زمان تمرین آگاهی آرمیده، شما افکار منفی،ترس ها، اندیشه های شادی آور، قضاوت هایی در مورد خودتان را درک می کنید و ما تمایل داریم کهافکار منفی را متوقف کنیم اما این یک سرکوب است و نفی کردن منفی ها. به جای آن به اینپدیده ها […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

حسادت به دیگران

Posted on
حسادت به دیگران

حسادت به دیگران آیا تا به حال تجربه ای داشته اید که با دیدن کار خوب یکی از دوستانتان حس دردآور حسادت در شما بهاوج رسیده باشد؟ یا سفرنامه های دوستانتان از مسافرتهای عالی و بی نقص را خوانده و شنیده اید و آرزو کنیدکه ای کاش شما هم آن را تجربه کرده بودید؟ یا […]

مشاور ازدواج خوب

دو انسان کامل به هم می رسند

Posted on
دو انسان کامل به هم می رسند

دو انسان کامل به هم می رسند یک رابطه ی استوار از دو انسان کامل تشکیل می شود )یا حداقل یک انسان کامل(، انسانها به سمت هممی روند چون عاشق با هم بودن هستند. آنها به سراغ یکدیگر نمی روند به دلیل نیاز به فردی که همیشه باآنها باشد و همیشه دوستشان بدارد. اگر یک […]