مشاور ازدواج خوب

قدرت استقلال داشته باشید

Posted on
قدرت استقلال داشته باشید

قدرت استقلال داشته باشید من یک موجود اجتماعی هستم و بنابراین به طور طبیعی به آنچه مردم در مورد من فکرمیکنند اهمیت میدهم. اما این واقعیت که من به عقاید دیگران اهمیت میدهم به این معنانیست که باید از اعتقادات شخصیام چشم بپوشم و همرنگ جماعت شوم. هنگامی که نظرات منبا دیگران متفاوت است، وقتی […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

به نزدیکانتان احترام بگذارید

Posted on
به نزدیکانتان احترام بگذارید

به نزدیکانتان احترام بگذارید بیشتر اوقات بهترین رفتارمان را براي غریبهها نگه میداریم. میل داریم با آنهایی که به مانزدیکتر هستند – آنهایی که بیشترین علاقه را به ما دارند و افرادي که ما به آنها علاقه داریم غیرمحترمانه تر از افراد ي که با آنها کاملا غریبهایم رفتار کنیم. ممکن است چیزهاییناراحتکنند ه و […]

مشاور ازدواج خوب

از شکست درس بگیرید

Posted on
از شکست درس بگیرید

از شکست درس بگیرید هنگامی که دربارة افراد بهشدت موفق میشنویم، بیشتر دربارة دستاوردهاي بزرگ آنهامیشنویم – نه اشتباهات زیادي که انجام دادهاند و شکستهایی که در طی مسیر تجربه کردند.در حقیقت، موفقترین افراد در طول تاریخ همان افرادي هستند که بیشترین شکستها را داشتهاند. این تصادفی نیست. افرادي که در کارهاي بزرگ موفق میشوند، […]

مشاور ازدواج خوب

نیمۀ پر لیوان را ببینید

Posted on
نیمۀ پر لیوان را ببینید

نیمۀ پر لیوان را ببینید هنگامی که بر کاستیهاي یک سازمان، یا عیبهاي یک فرد، یا زیانهاي یک موقعیت تمرکزمیکنیم، آن جنبههایی را که کارایی ندارند با هزینه کردن از آنهایی که کارآیی دارند بیش ازاندازه بزرگ میکنیم. ولی هنگامی که فعالانه به دنبال چیزهایی که کارآیی دارند هستیم،جنبه هاي مثبت را تقویت میکنیم. یک […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید

Posted on
با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید

با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید خواستههاي روزمره، روند پرشتاب زندگی مدرن، روند یکنواخت بیحسکننده – اینها،خیلی اوقات، چیزهایی را که واقعاً براي ما ارزشمند هستند از چشم ما مخفی میکنند. و درنتیجه ما زندگیمان را بدون احساس زنده بودن سپري میکنیم. احساس سستی و بیحالیمیکنیم، چون فراموش میکنیم که زنده بودن، مالک این همه موهبتهاي […]

مشاوره شغلی آنلاین

سختی را زودگذر ببینید

Posted on
سختی را زودگذر ببینید

سختی را زودگذر ببینید زندگانی ما خالی از غم و رنج نیست. حتی شادترین فرد در دنیا دلتنگی، ناامیدي، خشم وغم را تجربه میکند. تفاوت بین افراد شاد و ناشاد در این نیست که آیا آنها احساسات دردناك راتجربه میکنند – همه تجربه میکنند – بلکه در چگونگی نگرش آنها به این احساسات وچهگونگی تفسیر […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید

Posted on
بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید

بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید اشخاصی که بر نقاط قوتشان سرمایهگذاري میکنند شادتر و موفقترند. این بدین معنانیست که ما باید نقاط ضعفمان را نادیده بگیریم بلکه تمرکز اصلیمان بایستی بیشتر بر آنچهتنها هنگامی » ، به طور طبیعی در آن استعداد داریم، باشد. به بیان کارشناس رهبري، پیتر دروکر«. که با تکیه […]

مشاور ازدواج خوب

تمرکز کنید و بیندیشید

Posted on
تمرکز کنید و بیندیشید

تمرکز کنید و بیندیشید بنا به گفتۀ ارسطو، آنچه ما را از دیگر جانداران متمایز میکند خردورزي – توانایی اندیشیدن ماست. براي دفاع از انسانیتمان باید بیندیشیم و استدلال کنیم، که گاهگاهی به تلاش نیازدارد. جانداران دیگر با غرایزي که آنان را در حفظ حیاتشان راهنمایی و هدایت میکند، متولدمیشوند. غرایزي که ما به عنوان […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید

Posted on
واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید

واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید در حالی که میتوانیم چیزهاي معینی را تغییر دهیم، چیزهاي دیگر از کنترل ما خارج است.و اگر چیزي واقعاً از کنترل ما خارج است، باید یاد بگیریم که آن را بپذیریم، صرف نظر از اینکهچهقدر آرزو داریم که متفاوت باشد. ممکن است قانون جاذبه را دوست […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

با همدلی و با ذهنی باز گوش بسپارید

Posted on
با همدلی و با ذهنی باز گوش بسپارید

با همدلی و با ذهنی باز گوش بسپارید توانایی گوش سپردن به آنچه افراد محتاج میگویند، کلید فراهم کردن حمایت احساسی واخلاقی براي آنان است. هنگامی که دیگران به کمک ما نیاز دارند، غریزة ما، شتاب کردن دردلداري دادن و دادن پندهاي سودمند است. اما مهم نیست که چهقدر دانشی که مایلایم در میان بگذاریم […]