مشاور ازدواج خوب

آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید

Posted on
آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید

آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید اگر میخواهید فردی را شاد کنید، نباید به داراییهای او اضافه کنید، ازخواستههایش کم کنید هیچوقت نمیتوانید از چیزهایی که لازم ندارید به اندازهای به دست آوریدکه شادتان کند. اگر به جای بیشتر و بیشتر و بیشتر، کمتر بخواهید، احتمال برآورده شدنخواستهها و آرزوهایتان بیشتر خواهد شد. […]

مشاور ازدواج خوب

قدرشناسی را فراموش نکنید

Posted on
قدرشناسی را فراموش نکنید

قدرشناسی را فراموش نکنید انسانها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذتهایشان را نمیشمارند.اگر آنها را هم میشمردند میفهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت بردهاند ما معمولاً فراموش میکنیم که خوشبختی درنتیجه به دست آوردن چیزی کهنداریم، به دست نمیآید، بلکه از تشخیص و قدردانی بابت چیزهایی که داریمبه وجود میآید. فردریک کونیگباید قدردان […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

الکتروتروفی درمان

Posted on
الکتروتروفی درمان

الکتروتروفی درمان برای مواردی کھ دارو و / یا روان درمانی بھ کاھش افسردگی مقاوم در برابر درمان فرد کمک نمی کند،کھ بھ خوبی بھ عنوان “شوک تراپی” شناختھ ،ECT . ممکن است مفید باشد (ECT) درمان الکترواستاتیکیمی شود، یک بار اعتبار نامناسب داشت. اما در سال ھای اخیر، آن را تا حد زیادی بھبود […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

Posted on
ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی و سایر داروھای ضد افسردگی، برخی از مطالعات نشان داده اند کھ ممکن SSRI علیرغم ایمنی و محبوبیتاست اثرات غیرعادی بر برخی افراد، بھ خصوص نوجوانان و بزرگسالان جوان داشتھ باشند. در سالیک بررسی کامل از آزمایشات کنترل شده منتشر شده و منتشر نشده از (FDA) ٢٠٠۴ ، اداره […]

مشاور ازدواج خوب

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

Posted on
افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟ افسردگی، حتی موارد شدید، یک اختلال بسیار درمان کننده است. ھمانند بسیاری از بیماری ھا، ھر چھ زودتردرمان شروع می شود، آن موثرتر است و این احتمال کھ از عود می تواند جلوگیری شود. اولین گام برای دریافت درمان مناسب بازدید از یک دکتر است. بعضی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

Posted on
چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟ مردان بیشتر احتمال دارد کھ احساس خستگی، تحریک پذیری، از دست دادن علاقھ بھ فعالیت ھای مجرد وفعالیت ھای ناخوشایند و اختلالات خواب را تشخیص دھند، در حالی کھ زنان بیشتر بھ احساس غم و اندوه، بیارزش بودن و / یا گناه بیش از حد اعتراف می کنند. […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

علائم افسردگی چیست؟

Posted on
علائم افسردگی چیست؟

علائم افسردگی چیست؟ افراد مبتلا بھ بیماری ھای افسردگی ھمھ نشانھ ھای یکسان را تجربھ نمی کنند. شدت، فراوانی و مدت علائمبستھ بھ فرد و بیماری خاصی متفاوت است.. علائماحساسات غمگین، اضطرابآمیز و یا “پوچی “احساس ناامیدی و / یا بدبینیاحساس گناه، بی ارزش بودن و / یا بی کفایتیتحریک پذیری، بی حسیاز دست دادن […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

رؤیاها را جدي بگیرید

Posted on
رؤیاها را جدي بگیرید

رؤیاها را جدي بگیرید صداهاي پیرامونمان که ما را به رها کردن رؤیاهایمان و واقعبین شدن ترغیب میکنند، بسیارزیاد است. برخی از این صداها دوستانهاند، متعلق به افرادي که واقعاً به ما علاقه دارند و نگرانمانهستند – و آنهایی که نمیخواهند به ما آسیبی برسد، یا ناامید شویم. و در واقع شایدچشمداشت اندك، احتمال ناخشنودي […]

مشاوره شغلی آنلاین

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

Posted on
در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید هرجا که مینگرم، میتوانم اعجاز پیدا کنم – حتی در خودِ فعل نگریستن! حال آنکه دانشمیتواند بینایی را توصیف کند – چهگونه پرتوهاي نور، تصاویر را در مرکز بینایی مغزم تشکیلمیدهند یا چهگونه هر نورون عملکردي خاص دارد – چهگونگی و چرایی اینکه میبینیم، یاچیست که میبیند را […]