مشاور ازدواج خوب

منشاء تفاوت هاي جنسيتي

Posted on
منشاء تفاوت هاي جنسيتي

منشاء تفاوت هاي جنسيتي همانطور که پيش تر گفته شد يکي از کاربردهاي مطالعاتِ بين فرهنگي در قضاوت بي ِ ن نظريه هاي هم٢٠٠٢ ) دو پرس ِ ش ) رديف است. در اين قمست يکي از اين موارد را بررسي مي کنيم. وود و ايگلي ٢اساسي را در زمينه ي منشاء تفاوت هاي جنسي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها

Posted on
تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها

تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها اکثر تحقيقات در روانشناس ِ ي بين فرهنگي، در زمينه ي مقايسهي کشورهاي مختلف با يکديگر صورت مي گيرد. با اينوجود لازم است بدانيم که همواره فرهنگ ها با کشورها يکينيستند. همانطور که باند و اسميت ( ١٩٩٨ ) نشان داده اند : “وقتي ما کشورها را بر مبناي تفاوت […]

مشاور ازدواج خوب

روانشناسي در سرتاسر جهان

Posted on
روانشناسي در سرتاسر جهان

روانشناسي در سرتاسر جهان اکثر تحقيقاتِ روانشناسي در جهانِ غرب، به ويژه آمريکا انجام مي شود. به گفته ي روزنزويگ ١٦٤ از ٥٦ هزار محقق روانشناسي، آمريکايي هستند. تاثي ِ ر روانشناسان آمريکايي در کتاب % ،(١٩٩٢)١٩٩١ ) در زمينه ) هاي روانشناسي از اين هم بيشتر گزارش شده است. براي نمونه کتاب بارون و […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تاثیر جنبش رفتارگرایی

Posted on
تاثیر جنبش رفتارگرایی

تاثیر جنبش رفتارگرایی پافشاري بر اين که روانشناسي علم مطالعه ي رفتار مي باشد. پافشاري بر اين که مطالعه ي رفتار بايستي از طريق مشاهده و تحتِ شرايط کنترل شده صورت بگيرد به هر شکل همانطور که اين گفته ها نيز نشان ميدهد، بيشترين تاثي ر رفتارگرايي بر روانشناسي رابايد در سط ح روش شناختي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

Posted on
بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟ پاس ِ خ قطعي براي اين سوال وجود ندارد.هر روش ضعف ها و قوت هاي خود را دارد. همچنين هر روشيدر موردِ خاصي مناسب تر از بقيه ي روش ها مي باشد. با اين وجود، در اين ميان رو ِ ش تحقي ِ ق آزمايشي ١از اهميتِ خاصي برخوردار […]

مشاور ازدواج خوب

روانشناسي اجتماعي

Posted on
روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي روانشناسي اجتماعي يکي از جوانترين شاخه هاي روانشناسي محسوب مي شود. همانطوري که تامسون ٢در يادداشت هاي تاريخي اش مي گويد : ” تنها پس از جنگ جهاني دوم بود که روانشناسي اجتماعي ازانسجاِ م کافي و تکنيک هاي پيشرفته ي تحقيق برخوردار شد و به اين شکل مورد توجه جدي قرارگرفت. “ […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چرا روانشناسی شناختی اهمیت دارد؟

Posted on
چرا روانشناسی شناختی اهمیت دارد؟

چرا روانشناسی شناختی اهمیت دارد؟ همانطور که پيش تر گفته شد فه ِ م سيست ِ م شناخت ِ ي انسان، تاثي ِ ر عظيمي بر رويکرد هاي ديگر از جمله روانشناسي اجتماعي، روانشناسي رشد و روانشناسي نابهنجار داشته است. دان ِ ش به دست آمده از تحقيقاتِ روانشناسانِ شناختي، کاربردِ قابل توجهي در زندگ […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

از شکست هایتان درس بگیرید

Posted on
از شکست هایتان درس بگیرید

از شکست هایتان درس بگیرید به هر حال ممکن است همه ما هر از گاهی در زندگی به هدفی که داریم نرسیم یادر کاری شکست بخوریم. ولی به جای آنکه مدام به آن شکست فکر کنید، جنبههایمثبتش را ببینید و از آن درس بگیرید. برای مثال شما در یک مصاحبه استخدامیشرکت کردهاید ولی در نهایت […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

علایقتان را یادداشت کنید

Posted on
علایقتان را یادداشت کنید

علایقتان را یادداشت کنید شغلی که شما دارید، تاثیر زیادی روی شخصیت و زندگیتان دارد. سعی کنیدچیزهایی را که واقعا دوست دارید یادداشت کنید و سعی کنید بین آنها و وظایف شغلییک تعادل ایجاد کنید؛ چرا که این تعادل باعث خواهد شد تا در مورد خودتان و زندگیتان حس بهتری داشته باشید. برای مثال اگر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

هدفتان را مشخص کنید

Posted on
هدفتان را مشخص کنید

هدفتان را مشخص کنید افرادی که تلاش میکنند تا به هدفی برسند یا کاری را با موفقیت انجام دهند )حتیاگر پرورش یک گیاه یا تربیت یک کودک باشد( از افرادی که چنین انگیزه و محرکی راندارند، خوشبختتر هستند؛ داشتن یک هدف ایجاد انگیزه میکند، اعتماد به نفس راافزایش میدهد و افراد را از انزوا خارج […]