روانشناسی نوجوانان و خانواده

نظريه هايي وابستگي بدني

Posted on
نظريه هايي وابستگي بدني

نظريه هايي وابستگي بدني، اين طور فرض مي کنند که اگر فرد پس از وابسته شدن به يک مادهيا دارو، مصرفِ ماده يا داروي مورد نظر را متوقف کند، حتما دچاِر نشانه هاي ترک مي گردد. اين مساله به طوِر کلي درست است . امااستثناهاي بسياري نيز وجود دارد کهخلافِ اين امر را ثابت مي […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تشخيص وابستگي

Posted on
تشخيص وابستگي

تشخيص وابستگي به وجود آمدنِ تحمل ١ (روز به روز مقدار بيشتري از ماده ي موردِ نظر بايستي مصرف شود تا تاثير پيشين در فرد ايجاد شود.)تلاش ها براي کاهش و يا کنترل ماده ي مصرفي با شکست روبرو مي شود. ماده ي موردِ نظر اغلب به مقدار بيشتر و طي دوره هاي طولاني تر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

الکليسم

Posted on

الکليسم هر کسي که الکل مصرف مي کند الکلي محسوب نمي شود. به عبارتِ دقيق تر، تنها به برخي افراد (١٩٨٧ )، الکلي ها را به دو ) ( بخصوص مردان ) که معتاد به الکل هستند، الکلي مي گويند. ( کلانيگر ٢دسته ي کلي تقسيم مي کند : ١- الکلي هاي دائمي : کساني […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مصرف مداوم ماریجوانا

Posted on
مصرف مداوم ماریجوانا

مصرف مداوم ماریجوانا ١- اين ماده مي تواند از طريق ايجادِ سرماخوردگي ، آسم و برونشيت در عملکردِ سيستم تنفسياختلال ايجاد کند. ٢- گفته شده است که اين ماده درجه ي انگيزش را در فرد کاهش داده، در نتيجه از کار کردنِ افرادبه شکل موثر جلوگيري مي کند. با اين وجود تا به حال شواهد […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

وابستگي فيزيولوژيکی به مواد

Posted on
وابستگي فيزيولوژيکی به مواد

وابستگي فيزيولوژيکی به مواد اين نوع وابستگي به علتِ تغيير در حالات فيزيولوژيک در نتيجه ي مصرف مکرر مواد پديد مي آيد. خصوصيتي که اين نوع وابستگي را ازوابستگي روانشناختي مشخص مي سازد، بروِز اختلالات شديدِ فيزيولوژيک در پي قطعناگهاني ماده يا تجويز آنتاگونيست هاي آن است . به عبارتِ ديگر، وابستگيفيزيولوژيک با نياز به […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

هروئين چگونه وارد جوامع شد

Posted on
هروئين چگونه وارد جوامع شد

هروئين چگونه وارد جوامع شد در زماني نه چندان دور، به سربازان براي کاهش درد،مورفين تزريق مي شد. اما اين سربازان پس از مدتيبه آن معتاد مي شدند. در پايانِ قرنِ نوزدهم براي رفعهروئين ،( bayer ) اين مشکل کمپاني دارويي بايررا به عنوان نوعي مورفين که اثر اعتياد آور نداردعرضه کرد. با اين وجود، […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مواد توهم زا

Posted on
مواد توهم زا

مواد توهم زا اثرات اين موادِ توهم زا، اثراتِ بيشماري بر فردِ مصرف کننده دارند. هالجين و ويت بورن داروها را به شکل زير بيان کرده اند : ايجادِ اضطراب افسردگي،بدفهميدن اظهاراتِ پيش و پا افتاده و برداشت شخصي از آنها ، ترس از دستدادنِ عقل و شعور ، افکار پارانويايي و به طور کلي […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

آمفتامين

Posted on
آمفتامين

آمفتامين آمفتامين يک ماده ي مصنوعي ( غير طبيعي ) است که تاثيراتي مشابه تاثيرات کوکائين دارد. آمفتامينافراد را بسيار هوشيار، برانگيخته و پرانرژي مي گرداند. يک تفاوتِ آمفتامين و کوکائين اين است کهتاثيراتِ آمفتامين براي چندين ساعت باقي مانده ولي تاثيراتِ کوکائين کوتاه تر ( در حدودِ ٣٠ دقيقه )در هم » مي باشد. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي

Posted on
تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي

تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي تاثيراتِ مصرفِ الکل بر عملکردِ رانندگي نيز در جامعهاز اهميتِ ويژه اي برخوردار است. درو، کلکوهون و١٩٥٨ ) با نهايتِ تعجب دريافتند حتي مصرفِ ) لانگ مقداِر بسيار کمي الکل از طريق کاهش سرعتِواکنش، پايين آمدنِ هدايت و کنترل موثر اتومبيل وکاهش ميزانِ توجه هنگام خواندنِ نوشته هاي کيلومتر١٩٧٥ […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

داروها

Posted on
داروها

داروها همانطور که پيش تر گفتيم داروها و مواد از طريق تاثير گذاري بر انتقال دهنده هاي عصبي، رفتاِر ما راتحتِ تاثير قرار مي دهند. از اين ديدگاه داروها و مواد را مي توان به دو دسته ي کلي تقسيم کرد : ١. داروها و مواد آگونيست : اين داروها و مواد تاثيراتِ يک يا […]