مشاوره تحصیلی رایگان آنلاین

کاربرد کاغذ و مغز

Posted on
کاربرد کاغذ و مغز

کاربرد کاغذ و مغز اینشتین از کودکی از حفظ کردن در سها و انجام دادن تکلیف های دبستانی متنفر بود و بیش تر به مطالعهٔآزاد علاقه داشت. در آمریکا هنگامی که در پرسشنامهٔ سنجش هوش و استعداد منسوب به ادیسون،به این سؤال برخورد که «سرعت صوت چقدر است؟ » . فریاد زد: «چه میدانم؟ این […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

به چه چیز عشق می ورزیم؟

Posted on
به چه چیز عشق می ورزیم؟

به چه چیز عشق می ورزیم؟ وقتی با خودمان صادق و روراست باشیم این خودکاوی در یافتن نبوغ ذاتی به کمک ما خواهد آمد. نوابغدرک و تصور درستی از توانای یهایشان دارند و ویژگی قابل توجه و برجسته آنان، جه تدهی و تمرکز بریادگیری و توسعه هرچه بیشتر تواناییهایشان است. همه افراد توانایی بروز مهار […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

لذت و شادی

Posted on
لذت و شادی

لذت و شادی قوی ترین سیناپ سهای شما طوری طراح یشد هاند که اگر آنها را بکار ببرید، احساس خوبی به شما دستمی دهد. منشاء حقیقی شادی ناشی از پیگیری علایق و نبوغ ذاتی در اصل روح ماست که همواره شیفتۀ تحقق وشکوفاییِ والاترین ابعاد وجودی ماست. این لذت و شادی در جسم ما با […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مغز تحلیلگر

Posted on
مغز تحلیلگر

مغز تحلیلگر مغز تحلیلگر و فنی شما از ابتدا حضورش را نشان داده است. شاید وقتی با چند کودک دور هم م ینشستید صحب تهای شما همه را جذب خود میکرد. مغز شمااستعداد کلامی خود را آشکار کرده بود. شاید به طور خودجوش با تکه چوبی شک لهایی روی زمین ترسیمم یکردید، مغز شما استعداد […]

مشاور ازدواج خوب

تصمیمات کوچک

Posted on
تصمیمات کوچک

تصمیمات کوچک مجموع این تصمیمات کوچک که هر روز ممکن است مثلاً به هزار تصمیم برسد، عملکرد شما در آن روز است. یعنی 240000 تصمیم در یک سال کاری. آیا ممکن است این تعداد تصمیم آگاهانه گرفته شود؟به همین دلیل است که فقط با دادن آموزش مهارتی به افراد نمی توان عملکرد او را بالا […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اتصالات نبوغ ساز

Posted on
اتصالات نبوغ ساز

اتصالات نبوغ ساز جای دیگری در مغزتان، داستان حقیقی یعنی داستانسیناپ سها شروع می شود. 60 روز قبل از تولد، نرو نهاسعی میکنند تا باهم ارتباط برقرار کنند. هر نرون یکزائده بنام آکسون از خود خارج م یکند و سعی میکندتوسط آن با سایر نرون ها ارتباط برقرار کند. هنگامی کهاتصال موفقی تآمیزی برقرار شد […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نبوغ ذاتی

Posted on
نبوغ ذاتی

نبوغ ذاتی ویژگی بارز خدا خالقیت اوست. پس اگر انسان را ب هصورت خویش آفریده باشد باید به او اینویژگی خالقیت را عطا کرده باشد. همین ویژگیِ خلاقیت، بزرگ ترین قوه و پتانسیلی است که در وجودِبشری یافت م یشود زیرا این همان بارزترین ویژگی خدایی یعنی خالق بودن است. ما این قوه و توانایی […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

ساختن کامل استعداد

Posted on
ساختن کامل استعداد

ساختن کامل استعداد تک تک ما بر اساس طرحی دقیق و برای اجرای نقشی یگانه خلق شده ایم، اما این نقش خودبه خود اجرانمی شود، ما دارای قوهٔ اراده و اختیار هستیم و جز با خواستهٔ خود؛ قادر به تحقق آن نخواهیم بود. شکوفاساختن کامل استعدادها و پتانسیل های انسانی مان شاید مهم ترین هدف […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

نابغه ها دیوانه اند.

Posted on
نابغه ها دیوانه اند.

نابغه ها دیوانه اند. باید بدانیم که بین فرد عادی و نرمال و فرد بیمار و روا نرنجور تفاوت وجود دارد. افرادی مریض هستنداما عادی و افرادی سالم هستند اما غیرعادی. شخصی مانند ونسان ونگوک ممکن است بیمار بوده باشداما شخصی عادی شناخته شده است، به این علت که او آثار مثبت و بدیعی خلق […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

افسانه های نبوغ

Posted on
افسانه های نبوغ

افسانه های نبوغ نوابغ همواره به صورت استثناء و تافت های جدا بافته تلقی شد هاند، چو نکه ظهورآ نها در جوامع نسبت به جمعیت انسانی بسیار قلیل بوده است. این مسئله، آماربخش قبل را تأیید میکند که درصد ناچیزی از انسان ها به شکوفایی استعدادهایبالقوه خود دست می یابند. هر چیز نادر و استثناء […]