درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

راه خداوند

Posted on
راه خداوند

راه خداوند گویی طبیعت ذاتاً تنبل است. این نتیج های است که از قانون کنش حداقلمیتوان گرفت. وقتی توپی را به بالا پرتاب م یکنیم، هی چوقت زیگزاگ حرکتنم یکند. توپ همیشه راح تترین، کوتا هترین و مستقی مترین راه را برای صعودو سقوط انتخاب میکند. در اصطلاحی دیگر این پدیده را قانون کمترین تلاشم […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

شهود

Posted on
شهود

شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان قدر تهای درونی ماست که هرگزبرای استفاده از آن آموزش نم یبینیم. شهود در واقع دیدن با چشم درون استکه آن را حس ششم نیز نامید هاند. گاهی این حس از اتفاقات مکان های دور یازما نهای دور و نزدیک نیز خبر میدهد. عموماً فکر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تحقیق

Posted on
تحقیق

تحقیق اگر میدانستیم چه م یکنیم که دیگر به آن تحقیق نم یگفتیم، میگفتیم؟ذهن در حالت ناخودآگاه از ناشناخته بیزار است زیرا آن را عامل تهدید بقامی داند. برای استفاده آگاهانه از ذهن باید از آن سؤال بپرسیم و آن را در برابرناشناخته قرار دهیم تا بتوانیم حقایق را کشف کنیم. بازی:بزر گترین رویای شما […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ذهن من آزمایشگاه من است

Posted on
ذهن من آزمایشگاه من است

ذهن من آزمایشگاه من است ذهن مرموزترین و شگف تانگیزترین ابزار جهان است. جهان با تمام بزرگ یاشدر ذهن جا م یشود. زیرا ذهن قادر به تصور جهان است. پس ذهن به نحوی خالق جهان هم هست. ذهن در حالت ناخودآگاه ابزاری برای بقا است. ذهنهمه چیز را باهدف بقا تنظیم م یکند. به همین […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

نبوغ و تلاش

Posted on
نبوغ و تلاش

نبوغ و تلاش نوابغ کاری را انجام م یدهند که شیفته آن هستند. آنان کاری را ب هزور انجامنم یدهند. کار آنان تفریح شان است. آنان برای رئیس خود یا برای حقوق آخرماه و یا رضایت کسی دیگر کار نمیکنند. کار، ف ینفسه برایشان لذ تبخشاست. آنها کار و بازی را در هم ادغام کرد […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

دیوانگی چیست؟

Posted on
دیوانگی چیست؟

دیوانگی چیست؟ برای تغییر نتیجه باید به آن نگاه کنیم. هر رفتار یا تلاشی نتیجه ای در پی دارد.اگر این نتیجه، آن چیزی نیست که انتظارش را داریم، اصلاً منطقی نیست کهآن رفتار را عیناً به همان شکل سابق تکرار کنیم. اینجا لازم است که کمی بهدرون خود بنگریم، تأم لکنیم و راه جدیدی را […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مصائب بزرگان

Posted on

مصائب بزرگان ارواح بزرگ همیشه با مخالفت خشون تآمیز اذهان متوسط روبرو شد هاند، یکذهن متوسط این را نم یتواند بفهمد که چرا یک مرد بزرگ حاضر به تعظیمکورکورانه در مقابل تعصبات مرسوم جامعه نیست و ب هجای آن آزادی بیان وابراز عقیده به صورت شجاعانه و صادقانه را انتخاب کرده است. سهروردی و حلاج […]