روانشناسی نوجوانان و خانواده

چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفاده نمیکنند؟

Posted on
چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفاده نمیکنند؟

چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفادهنمیکنند؟ همواره دوستان از ما این سؤال رو میپرسند که اگهقانون ارتعاش به این سادگی عمل می کنه پس چرا بقیهاز این قانون خوب استفاده نمیکنند و ارتعاش خوبنمیفرستند؟ ما در کارگاه کنترل ذهن بهخوبی این مسئله رو بازکردیم و بهصورت تخصصی به کنترل ذهن پرداختیم کهبرای درک بیشتر […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی

Posted on
عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی

عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی امروزه عصر هوش مصنوعی است و گویا هر چه هوش مصنوعی بیشتر م یشود،بشر ب یهو شتر می گردد. امروز عصر اطلاعات است و هجوم همه جانبهاطلاعات و افکار آماده مانع تفکر ما شده است. امروز فضای مجازی، فضایعاطفی و حقیقی انسانی را در تنگنا قرار داده است. در خبرها […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

زندگی با ارزش

Posted on
زندگی با ارزش

زندگی با ارزش این را همه تجربه کرد هایم که بزرگ ترین لذ تها در بخشش است. آنگاه کهدست ناتوانی را م یگیریم، آنگاه که با دل شکست های همدلی م یکنیم، وقتیکه ناامیدی را امید م یبخشیم، آنگاه است که با عمی قترین وجه گوهر انسانخود مرتبط م یشویم و الوهیت را در درون […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

علم و اخلاق

Posted on
علم و اخلاق

علم و اخلاق علم نتیجه عقل ابزاری و هوش منطقی است و همان طور که گفتیم هوشمنطقی قادر به ادراک ارزش اخلاقی نیست. فروید در اشاره به آموز های درمسیحیت م ینویسد: «این طبیعی نیست که همسایه ام را مثل خودم دوستداشته باشم. » هوش منطقی، که ابزاری برای بقاست، قادر به فهم ارزش اخلاقیو […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند.

Posted on
خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند.

خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند. گویی طبیعت ذاتاً تنبل است. این نتیج های است که از قانون کنش حداقلم یتوان گرفت. وقتی توپی را به بالا پرتاب میکنیم، هی چوقت زیگزاگ حرکتنمیکند. توپ همیشه راح تترین، کوتا هترین و مستقی مترین راه را برای صعودو سقوط انتخاب م یکند. در اصطلاحی دیگر این […]