مشاوره و روانشناسی نوجوان

افسانه های نبوغ

Posted on
افسانه های نبوغ

افسانه های نبوغ نوابغ همواره ب هصورت استثناء و تافت های جدا بافته تلقی شد هاند، چو نکه ظهورآ نها در جوامع نسبت به جمعیت انسانی بسیار قلیل بوده است. این مسئله، آماربخش قبل را تأیید میکند که درصد ناچیزی از انسان ها به شکوفایی استعدادهایبالقوه خود دست می یابند. هر چیز نادر و استثناء […]

مشاوره شغلی آنلاین

هوش و نبوغ

Posted on
هوش و نبوغ

هوش و نبوغ عموماً، نوابغ انسا نهایی بسیار باهوش شناخته م یشوند و ضریب هوشی، یا هوش بهر ) IQ (، یکی ازمعیارهای تعیین نبوغ شناخته شده است. برای مثال، زمانی ضریب هوشی صد و چهل یا بیشتر را ملاکقرار م یدادند. در میان روانشناسان نیز، همواره بر سر طبیعت واقعی هوش، بح ثهایدشواری جریان […]