مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

دیوانگی چیست؟

Posted on
دیوانگی چیست؟

دیوانگی چیست؟ برای تغییر نتیجه باید به آن نگاه کنیم. هر رفتار یا تلاشی نتیجه ای در پی دارد.اگر این نتیجه، آن چیزی نیست که انتظارش را داریم، اصلاً منطقی نیست کهآن رفتار را عیناً به همان شکل سابق تکرار کنیم. اینجا لازم است که کمی بهدرون خود بنگریم، تأم لکنیم و راه جدیدی را […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مصائب بزرگان

Posted on

مصائب بزرگان ارواح بزرگ همیشه با مخالفت خشون تآمیز اذهان متوسط روبرو شد هاند، یکذهن متوسط این را نم یتواند بفهمد که چرا یک مرد بزرگ حاضر به تعظیمکورکورانه در مقابل تعصبات مرسوم جامعه نیست و ب هجای آن آزادی بیان وابراز عقیده به صورت شجاعانه و صادقانه را انتخاب کرده است. سهروردی و حلاج […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

رسالت شخصی چیست؟

Posted on
رسالت شخصی چیست؟

رسالت شخصی چیست؟ رسالت شخصی با هدف متفاوت است. هدف جایی است که ما به سوی آنحرکت م یکنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان مییابد. اما رسالتشخصی چون قطبنمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص م یکند. رسالتیا غایت، بینهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را مینمایاند […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

ترس از پیگیری

Posted on
ترس از پیگیری

ترس از پیگیری ترس از پیگیری و تحقق نبوغ ذات یمان و کار کردن در حد کفایت، دستورالعمل یک زندگی عمیقاً غمباراست زیرا اگر این روش را انتخاب کنیم از همۀ ظرفیت ها و فرص تها کنار هگیری میکنیم. بعضی از افراد از جستجوی بزرگی پرهیز میکنند چون از این م یترسند که زیاد هخواه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

وجوه منفی اجتماع

Posted on
وجوه منفی اجتماع

وجوه منفی اجتماع اجتماع می خواهد وجوه منفی و غیرعقلانی وجود ما را نفی کرده، از ما یک شهروند خوب بسازد و معمولاً در دستیابی به این هدف موفق است. درحالی که به قول توماس مور «منحصربه فرد بودن هر انسان بهاندازه بخش های منطقی و نرمال، از بخش های غیرنرمال و ابلهانه شخصیتش نیز […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

به چه چیز عشق می ورزیم؟

Posted on
به چه چیز عشق می ورزیم؟

به چه چیز عشق می ورزیم؟ وقتی با خودمان صادق و روراست باشیم این خودکاوی در یافتن نبوغ ذاتی به کمک ما خواهد آمد. نوابغدرک و تصور درستی از توانای یهایشان دارند و ویژگی قابل توجه و برجسته آنان، جه تدهی و تمرکز بریادگیری و توسعه هرچه بیشتر تواناییهایشان است. همه افراد توانایی بروز مهار […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مغز تحلیلگر

Posted on
مغز تحلیلگر

مغز تحلیلگر مغز تحلیلگر و فنی شما از ابتدا حضورش را نشان داده است. شاید وقتی با چند کودک دور هم م ینشستید صحب تهای شما همه را جذب خود میکرد. مغز شمااستعداد کلامی خود را آشکار کرده بود. شاید به طور خودجوش با تکه چوبی شک لهایی روی زمین ترسیمم یکردید، مغز شما استعداد […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

سيستم پاداش مواد

Posted on
سيستم پاداش مواد

سيستم پاداش مواد مصرفِ مواد و داروها نيز همانندِ آزماي ِ ش مربوط به خود انگيزي که با الکتريسيته انجام مي شدميزان فشردن اهرم را افزايش دهند. اين پيش بيني با بسياري از داروها و مواد از جمله آمفتامین ،مورفين، کوکائين، نيکوتين و کانابيس ( ماري جوانا ) تاييد شده است. دوپامين نقش اساسي و […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تشخيص وابستگي

Posted on
تشخيص وابستگي

تشخيص وابستگي به وجود آمدنِ تحمل ١ (روز به روز مقدار بيشتري از ماده ي موردِ نظر بايستي مصرف شود تا تاثير پيشين در فرد ايجاد شود.)تلاش ها براي کاهش و يا کنترل ماده ي مصرفي با شکست روبرو مي شود. ماده ي موردِ نظر اغلب به مقدار بيشتر و طي دوره هاي طولاني تر […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي

Posted on
تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي

تاثيرات مصرف الکل بر عملکرد رانندگي تاثيراتِ مصرفِ الکل بر عملکردِ رانندگي نيز در جامعهاز اهميتِ ويژه اي برخوردار است. درو، کلکوهون و١٩٥٨ ) با نهايتِ تعجب دريافتند حتي مصرفِ ) لانگ مقداِر بسيار کمي الکل از طريق کاهش سرعتِواکنش، پايين آمدنِ هدايت و کنترل موثر اتومبيل وکاهش ميزانِ توجه هنگام خواندنِ نوشته هاي کيلومتر١٩٧٥ […]