مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی 1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گسترش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانوده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … -2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر براي […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی

Posted on
چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی

چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی درباره منشأ و چگونگی پیدایش خانواده و زناشویی نظرات فراوانی وجود دارد که به دوگروه تکاملی و غیر تکاملی تقسیم شده است. -1 نظرات غیر تکاملی:بر اساس این نظریه منشأ خانواده از مذاهب و اسطوره ها سر چشمه می گیرد واختصاص به بین النهرین دارد به عقیدة آنان تشکیل خانواده […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده

Posted on
انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده

انگیزه هاي ازدواج و تشکیل خانواده براي پی بردن به تحول یک پدیده، قبل از هر چیز باید آن را از نظر تاریخی مورد بررسیقرار داد و به جستجوي شکل اولیه و عوامل تشکیل دهنده آن توجه نمود. خانواده هم مانندهر پدیدة دیگر تابع روندي ا ست که از ابتداي تاریخ به امروز وجود داشته […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مفهوم و تعریف ازدواج

Posted on
مفهوم و تعریف ازدواج

مفهوم و تعریف ازدواج در سال هاي اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده جزء یکی از مسائل و پدیده هاي چندبعدي شده است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهاي جنسی و عاطفی فرد، نیازهاياقتصادي، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی فرد را تنظیم می کند و بخاطر اهمیت و تأثیريکه دارد به عنوان هنجاري پذیرفته شده در […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

عمومیت کارکرد نهاد خانواده

Posted on
عمومیت کارکرد نهاد خانواده

عمومیت کارکرد نهاد خانواده نهاد خانواده کارکردهاي حیاتی در جامعه ایفا میکند.1 تنظیم رفتار جنسی:هیچ جامعهاي به مردم اجازه نمیدهد بطور تصادفی رابطه اي جنسی داشته باشد . نظامازدواج و خانواده وسایل تنظیم رفتار جنسی را فراهم میسازد. و تعیین میکند که چهکسی با چه کسی در چه شرایطی باید رابطه اي جنسی داشته باشد. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انگیزه تشکیل خانواده

Posted on
انگیزه تشکیل خانواده

انگیزه تشکیل خانواده اساس تشکیل خانواده از مسئله خدمت نشات میگیرد؛ به عنوان مثال: خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصري با تأکید بر اصل استخدام بر اجتماعی شدن انسان به انواع همکاري و همیاري اشاره می کند و میگوید: عناصر و نبات و حیوان هر سهکمک به نوع انسان از همه لحاظ می باشند، ولی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

نهاد خانواده

Posted on
نهاد خانواده

نهاد خانواده در جامعه شناسی، خانواده به عنوان یک نهاد اصلی اجتماعی داراي حیات ویژه اي استکه با روش علمی مورد مطالعه قرار می گیرد و چگونگی پیدایی خانواده و تطوردگرگونیهاي آن در طول تاریخ تبیین میگردد خصوصاً که در جامعهاي امروز خانوادهدچار دستخوش تغییرات ناهماهنگی قرار گرفته و به تدریج شکل و هیئت قدیمی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تفاوت مدرنیته و مدرنیسم

Posted on
تفاوت مدرنیته و مدرنیسم

تفاوت مدرنیته و مدرنیسم مدرنیته به معناي تجدد، نو شدن و تازگی است. اولین بار این اصطلاح در آثار ژاك ژاك » « رو سودر قرن 18 بکار برده شد. بطور کلی مفهوم مدرنیته بیانگر نوعی حالت و کیفیت، ویژگی و تجربه مدرن یا دوره مدرن، که مبین بداعت و نو بودن زمان حال به […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مفهوم واقعی زندگی

Posted on

مفهوم واقعی زندگی مفهوم زندگی براي تک تک افراد متفاوت است. مهم نیست چه موقعیتی دارید، چقد رمال و ثروت دارید و یا حتی چندسالتان است.رالف والدو امرسون 2میگوید:زندگی ان سان ها دا ستان هاي واقعی ا ست که اگر دلاورانه بر صحنه آیند به لذ تی بیش از آنچه از افسانهها انتظار میرود منجر […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره خانواده آنلاین

Posted on
مشاوره خانواده آنلاین

مشاوره خانواده آنلاین از طریق شماره 09123245510 امکان پذیر است. مشاوره ها به صورت شبانه روزی وقت دهی میشوند. مشاوره خانواده در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده میباشد. گاهی به بیش از یک جلسه نیاز میباشد. در صورت نیاز از افراد تست شخصیت گرفته میشود.