روانشناسی نوجوانان و خانواده

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

Posted on
خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید هنگامیکه به خودتان میگویید که شخصی در مسئلهای بهتر از شما است،هرگز تصویر و اطلاعاتی کامل از او ندارید. بر کاری که انجام میدهید تمرکزکنید. به درون توجه کنید. باطن نمایانگر همه چیز است و هر چه به دنبالشمیگردید، در آن است . آیا کسی در زندگی شما وجود […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

ارزش واقعی خود را تایید کنید

Posted on
ارزش واقعی خود را تایید کنید

ارزش واقعی خود را تایید کنید از قابلیت هایی که دارید یک لیست درست کنید که بتواند روی اعتماد بهنفستان تایر داشته باشد. برای مثال اگر در بدست آوردن یک شغل ناکامماندید آنچه باعث می شود کارمندی عالی باشید را لیست کنید. سپس بانوشتن اینکه چرا این قابلیت مهم است و مورد استقبال دیگران قرار […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون

Posted on
مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون

مشاوره فردی راه بیداری قدرت درون راه بیداری قدرت دروناینکه هر کدام از ما در درونمون قدرتی داریم یک واقعیت انکار ناپذیرههر چند افرادی هستن که تعداد اونا کم نیست که به راحتی میتونن اینواقعیت رو انکار کنن و دلایل محکمی رو هم برای انکار این واقعیت برایخودشون، و بقیه داشته باشن. طرف حساب آموزش […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چرا باید به خودمون اعتماد داشته باشیم؟

Posted on
چرا باید به خودمون اعتماد داشته باشیم؟

چرا باید به خودمون اعتماد داشته باشیم؟ اولین نکته ای که میخوام بهتون بگم همه ما انسان هستیم و هیچ برترینسبت به هم نداریم تنها موضوعی که باعث میشه انسان ها نسبت به همقوی تر باشند یادگیری و تمرین هایی هست که انجام میدن درواقع ماهرچقدر یک موضوع رو بهتر درک کنیم و براش وقت […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

ازدواج اجارهاي

Posted on
ازدواج اجارهاي

ازدواج اجارهاي ازدواج استیجاري پدیده اجتماعی نوظهوري است که با گسترش در میان قشرهايمختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کار کردهاي خانواده شود . در این نوعازدواج که زیر مجموعه اي از ازدواج موقت است، مردان که داراي تمکن مالی برايهمسران دوم خود خانه اي مستقل اجاره می کنند . اگرچه ازدواج […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

قواعد محل سکونت زن و شوهر

Posted on
قواعد محل سکونت زن و شوهر

قواعد محل سکونت زن و شوهر قاعده جهانشمول هم زیستی زوج سبب میشود که پس از ازدواج نیاز به تغییر محلسکونت (آشیانگاه) لااقل براي یکی از آن دو وجود بیابد که تا اندازهاي شکل گیريجماعت هاي محلی را توجیه می کند. عمده ترین آنها شامل موارد زیرمیباشد . الف) سکونت پدرمکانی:سکونت پدر مکانی مربوط به […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تقابل یا تعادل میان عصر سنتی و مدرنیته

Posted on
تقابل یا تعادل میان عصر سنتی و مدرنیته

تقابل یا تعادل میان عصر سنتی و مدرنیته نو شدن نیاز به هزینه دارد و دگرخواهی جامعه میتواند توجه رجال سیاسی را بهدگرخواهی جامعه جلب کرده و در برابر درخواستهاي جامعه ، نوع راهکارها و مبانیحرکتهاي سیاسی شان تنظیم شود پس در نهایت این سیر حرکت یک اجتماع براساس شکل و ساختار غریزي و فطري […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

انواع خانواده هاي نوظهور

Posted on
انواع خانواده هاي نوظهور

انواع خانواده هاي نوظهور -1 خانواده اي با یکی از والدین: افزایش طلاق ها و روابط نامشروع از علل بوجودآورندة این الگوهاي خانوادة هسته اي است .-2 با هم زندگی کردن: امروزه این نوع زندگی کردن عمومی و مأنوس در روابط جنسیبویژه میان جوانان است. در طول دو دهۀ اخیر بیش از دو برابر افزایش […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

ویژگیهاي عمده خصوصیات خانواده هاي شهري

Posted on
ویژگیهاي عمده خصوصیات خانواده هاي شهري

ویژگیهاي عمده خصوصیات خانواده هاي شهري 1 استفاده از تکنولوژي-2 مصرف رسانهاي، کالایی و خدماتی-3 تفکیک محل کار از زندگی و حریم خصوصی بیشتر-4 مهاجرت، فقر و افزایش جنایت و مناطق جرم خیز-5 قرار گرفتن در مسیر آسیب هاي اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا و…-6 شیوه زندگی: ترکیبی از شهر مدرن، صنعت و مکان تغییرات نهاد […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

کف پارتی از دیدگاه متخصص روانشناسی و مشاور ازدواج02122728904-

Posted on
کف پارتی از دیدگاه متخصص روانشناسی و مشاور ازدواج02122728904-02126851286

کف پارتی از دیدگاه متخصص روانشناسی و مشاور ازدواج02122728904- کف پارتی میهمانی است که در آن افراد روی هم کف می ریزند و می خندند. هیجان ایجاد می کنند. داد می زنند. انسان کنونی دنبال هیجان است و برای بدست آوردن هیجان دست به هر کاری میزند. مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – […]