روانشناسی نوجوانان و خانواده

چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفاده نمیکنند؟

Posted on
چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفاده نمیکنند؟

چرا دیگران از قانون ارتعاش بهخوبی استفادهنمیکنند؟ همواره دوستان از ما این سؤال رو میپرسند که اگهقانون ارتعاش به این سادگی عمل می کنه پس چرا بقیهاز این قانون خوب استفاده نمیکنند و ارتعاش خوبنمیفرستند؟ ما در کارگاه کنترل ذهن بهخوبی این مسئله رو بازکردیم و بهصورت تخصصی به کنترل ذهن پرداختیم کهبرای درک بیشتر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند.

Posted on
خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند.

خداوند همیشه ساده ترین راه را برمیگزیند. گویی طبیعت ذاتاً تنبل است. این نتیج های است که از قانون کنش حداقلم یتوان گرفت. وقتی توپی را به بالا پرتاب میکنیم، هی چوقت زیگزاگ حرکتنمیکند. توپ همیشه راح تترین، کوتا هترین و مستقی مترین راه را برای صعودو سقوط انتخاب م یکند. در اصطلاحی دیگر این […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

شهود

Posted on
شهود

شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان قدر تهای درونی ماست که هرگزبرای استفاده از آن آموزش نم یبینیم. شهود در واقع دیدن با چشم درون استکه آن را حس ششم نیز نامید هاند. گاهی این حس از اتفاقات مکان های دور یازما نهای دور و نزدیک نیز خبر میدهد. عموماً فکر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تحقیق

Posted on
تحقیق

تحقیق اگر میدانستیم چه م یکنیم که دیگر به آن تحقیق نم یگفتیم، میگفتیم؟ذهن در حالت ناخودآگاه از ناشناخته بیزار است زیرا آن را عامل تهدید بقامی داند. برای استفاده آگاهانه از ذهن باید از آن سؤال بپرسیم و آن را در برابرناشناخته قرار دهیم تا بتوانیم حقایق را کشف کنیم. بازی:بزر گترین رویای شما […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تأثیر باور به هدف

Posted on
تأثیر باور به هدف

تأثیر باور به هدف همانطور که در بالا اشاره کردیم برای اینکه شدت وقدرت ارتعاش بالا بره باید باور داشته باشید که شمالایق این هدف هستید و تا زمانی که ذهن شما باور نکنهکه رسیدن به اون هدف یا خواسته دست یافتنیه شمابه اون خواسته نخواهید رسید. برای باور سازی میتوانید از تمام تکنیکهای موجوداستفاده […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

شهود

Posted on
شهود

شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان نیروهای درونی ماست که هرگز برای استفاده از آن آموزشنم یبینیم.من به شهود و الهامات معتقدم؛ چون گاهی اوقات، در برخی مسایل، احساس م یکنم که حق با مناست، ولی نم یدانم چرا؟ اینشتینشهود در واقع دیدن با چشم درون است که آن را حس […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مداومت

Posted on
مداومت

مداومت نبوغ یک استعداد بالقوه است و جز با یادگیری دانش و مهار تهای لازم و تلاش مداوم رشد نم یکند و بهشکوفایی نمی رسد. ممکن است بسیاری فکر کنند نوابغ بدون هیچ تلاشی به موفقی تهای بزرگ دستم ییابند ولی واقعیت کاملاً عکس این است.نبوغ یک درصد استعداد و نود و نه درصد تلاش […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

لذت و شادی

Posted on
لذت و شادی

لذت و شادی قوی ترین سیناپ سهای شما طوری طراح یشد هاند که اگر آنها را بکار ببرید، احساس خوبی به شما دستمی دهد. منشاء حقیقی شادی ناشی از پیگیری علایق و نبوغ ذاتی در اصل روح ماست که همواره شیفتۀ تحقق وشکوفاییِ والاترین ابعاد وجودی ماست. این لذت و شادی در جسم ما با […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اتصالات نبوغ ساز

Posted on
اتصالات نبوغ ساز

اتصالات نبوغ ساز جای دیگری در مغزتان، داستان حقیقی یعنی داستانسیناپ سها شروع می شود. 60 روز قبل از تولد، نرو نهاسعی میکنند تا باهم ارتباط برقرار کنند. هر نرون یکزائده بنام آکسون از خود خارج م یکند و سعی میکندتوسط آن با سایر نرون ها ارتباط برقرار کند. هنگامی کهاتصال موفقی تآمیزی برقرار شد […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نبوغ ذاتی

Posted on
نبوغ ذاتی

نبوغ ذاتی ویژگی بارز خدا خالقیت اوست. پس اگر انسان را ب هصورت خویش آفریده باشد باید به او اینویژگی خالقیت را عطا کرده باشد. همین ویژگیِ خلاقیت، بزرگ ترین قوه و پتانسیلی است که در وجودِبشری یافت م یشود زیرا این همان بارزترین ویژگی خدایی یعنی خالق بودن است. ما این قوه و توانایی […]