مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

زندگی با ارزش

Posted on
زندگی با ارزش

زندگی با ارزش این را همه تجربه کرد هایم که بزرگ ترین لذ تها در بخشش است. آنگاه کهدست ناتوانی را م یگیریم، آنگاه که با دل شکست های همدلی م یکنیم، وقتیکه ناامیدی را امید م یبخشیم، آنگاه است که با عمی قترین وجه گوهر انسانخود مرتبط م یشویم و الوهیت را در درون […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

سيستم عصبي پيراموني

Posted on
سيستم عصبي پيراموني

سيستم عصبي پيراموني به بخشي از سيستم عصبي که جزو سيستمعصبي مرکزي محسوب نمي شود، سيستمِعصبي پيراموني گفته مي شود. { در واقعسيستم عصبي پيراموني سيستم عصبي مرکزيرا به ساير قسمت هاي بدن مرتبط مي سازد.} مي توان سيستم عصبي پيراموني را به دوبخش تقسيم نمود : سيستم عصبي تني وسيستم عصبي خودکار مشاوره و […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

حسادت به دیگران

Posted on
حسادت به دیگران

حسادت به دیگران آیا تا به حال تجربه ای داشته اید که با دیدن کار خوب یکی از دوستانتان حس دردآور حسادت در شما بهاوج رسیده باشد؟ یا سفرنامه های دوستانتان از مسافرتهای عالی و بی نقص را خوانده و شنیده اید و آرزو کنیدکه ای کاش شما هم آن را تجربه کرده بودید؟ یا […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

توجه به تفاوت هاي شخصيتي

Posted on
توجه به تفاوت هاي شخصيتي

توجه به تفاوت هاي شخصيتي بياييد نگاهي بيندازيم به تفاوت هاي شخصيتي كه اغلب پيش از ازدواج تشخيص داده نميشوند و در مورد آنها گفتگو صورت نميگيرد .غالبا فردخوش بين و بدبين به سوي هم جذب ميشوند.فرد خوش بين نيمه پر ليوان را ميبيند در حالي كه فرد بدبين نيمه خالي را ميبيند.هر يك از […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

الگوهای زبان بدن را بشناسید

Posted on
الگوهای زبان بدن را بشناسید

الگوهای زبان بدن را بشناسید توجه به زبان بدن و تن گفت هر فرد، یکی از بهترین روش ها برای پی بردن به نظر واحساسات واقعی اوست. بسیاری از علائم و سرنخ های زبان بدن به صورت ناخودآ گاهابراز می شوند و به همین دلیل پیام شفافی را منتقل می کنند. بارزترین احساساتیکه توسط بدن […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

انزوا و تنهایی

Posted on
انزوا و تنهایی

انزوا و تنهایی هر عاملی که موجب می شود خود را تنها، بی کس، جدا از دیگران احساس کنیم درما حالت انزوا بوجود می آورد.همگی این احساس را داشته ایم. پیام:پیام انزوا و تنهایی این است که باید با دیگران،رابطه برقرار کنید. راه حل:1 توجه کنید می توانید از منزل خارج شوید و با دیگران […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

آماده کردن زمینه های درمان و جبران

Posted on
آماده کردن زمینه های درمان و جبران

آماده کردن زمینه های درمان و جبران اساساً کسی می تواند قبول کننده ی اشتباه بودن یا به زبان دینی گناه بودن انواعی از رفتار های روانی-جنسیبشود که دست کم به خدا یا به مفهوم فطرت، یک اعتقاد حد اقلی هم که شده داشته باشد. زیرا کسی که به خدااعتقاد ندارد، گناه برایش مفهومی ندارد […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم

Posted on
گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم

گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم گام اول را با اراده برداریم، 50 %کار تمام شود! اول کار باید کمی اراده داشته باشیم. اصلا مهم نیست مسیر چقدر طولانی و چقدر سخت باشد. اینجمله معروف را حتما شنیده ایم: طولانی ترین مسیر ها و سخت ترین کار ها با اولین قدم شروعمیشوند. و […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

چرا ثبات شخصی مهمه؟

Posted on
چرا ثبات شخصی مهمه؟

چرا ثبات شخصی مهمه؟ موفقیت زمانی برای ما انسان ها خیلی سخت میشه و غیر قابلدسترس ، که فقط نتایج اون شخص رو میبینیم و درکی از مسیریکه رفته نداریم، اما زمانی که میایم و مسیری که طی شده رو درکمیکنیم میبینیم ما باید خیلی عادی زندگی کنیم و آروم آروم حرکت کنیم و فقطباید […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

موانع تصمیم گیری

Posted on
موانع تصمیم گیری

موانع تصمیم گیری گاهی مراحل تصمیم گیری بهدرستی انجام نم یشود و تحت تأثیرروش های غلط، نتایج منفی به بارمی آورد. یکی از این روش های غلط سوگیری تأیید است. در این قاعده غلط، فرد از اطلاعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند. مانند کسی کهبا وجود دسترسی به شواهد ناراستی یکی از […]