مشاوره خانواده و ازدواج عالی

علم و اخلاق

Posted on
علم و اخلاق

علم و اخلاق علم نتیجه عقل ابزاری و هوش منطقی است و همان طور که گفتیم هوشمنطقی قادر به ادراک ارزش اخلاقی نیست. فروید در اشاره به آموز های درمسیحیت م ینویسد: «این طبیعی نیست که همسایه ام را مثل خودم دوستداشته باشم. » هوش منطقی، که ابزاری برای بقاست، قادر به فهم ارزش اخلاقیو […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ذهن من آزمایشگاه من است

Posted on
ذهن من آزمایشگاه من است

ذهن من آزمایشگاه من است ذهن مرموزترین و شگف تانگیزترین ابزار جهان است. جهان با تمام بزرگ یاشدر ذهن جا م یشود. زیرا ذهن قادر به تصور جهان است. پس ذهن به نحوی خالق جهان هم هست. ذهن در حالت ناخودآگاه ابزاری برای بقا است. ذهنهمه چیز را باهدف بقا تنظیم م یکند. به همین […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

سيستم غدد درون ريز

Posted on
سيستم غدد درون ريز

سيستم غدد درون ريز سيستم غددِ درون ريز از غددِ گوناگوني تشکيل شده است . از جمله غده ي هيپوفيز ، تيروئيدپاراتيروئيد، آدرنال، پينه آل ( صنوبري )، پانکراس ( لوزالمعده ) و گناد ها ( غددِ جنسي ).• کاِر غددِ درون ريز ترشح يا آزادسازي هورمون هاست. • هورمون ها به صورتِ تدريجي عمل […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مصرف کوکائين

Posted on
مصرف کوکائين

مصرف کوکائين مصرفِ کوکائين تدريجا دماي مغز را کاهش مي دهد. همانطور که در تصوير مقابل مشاهده مي کنيداسکن ها نشان مي دهند که سط ِ ح فعاليتِ PETمغز يک فردِ عادي ( تصوي ِ ر سمتِ چپ ) درمقايسه با فردي که کوکائين مصرف مي کندبسيار بيشتر است. لازم به ذکر است که معياري […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

منظور از پردازش اطلاعات چيست؟

Posted on
منظور از پردازش اطلاعات چيست؟

منظور از پردازش اطلاعات چيست؟ اطلاعاتِ موجود در محيط به شکل انرژي فيزيکي ( نور : information processing ١يا صدا، مکانيکي يا شيميايي ) به افراد رسيده و همچون محرکي براي اندام هاي حسي عمل مي کند. اين اطلاعات در گيرندههاي حسي به قالب کدهاي انرژي الکتريکي در مي آيد و سپس از طري ِ […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مخچه

Posted on
مخچه

مخچه اين بخش از نظر اندازه نسبتا بزرگ است. وظيفه ي مخچه هماهنگي و کنترل حرکات بدن است ( تصوير پايين ). با اين وجود به نظر مي رسد مخچه بيشتر از آنکه به کنترل واقعيحرکات بپردازد، در بکارگير ِ ي اطلاعاتِ حسي به منظور هدايتِ حرکات نقش دارد. در تاييدِ اين١٩٩٤ ) دريافتند افرادي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها

Posted on
تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها

تفاوت هاي درونِ فرهنگ ها اکثر تحقيقات در روانشناس ِ ي بين فرهنگي، در زمينه ي مقايسهي کشورهاي مختلف با يکديگر صورت مي گيرد. با اينوجود لازم است بدانيم که همواره فرهنگ ها با کشورها يکينيستند. همانطور که باند و اسميت ( ١٩٩٨ ) نشان داده اند : “وقتي ما کشورها را بر مبناي تفاوت […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

Posted on
بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟ پاس ِ خ قطعي براي اين سوال وجود ندارد.هر روش ضعف ها و قوت هاي خود را دارد. همچنين هر روشيدر موردِ خاصي مناسب تر از بقيه ي روش ها مي باشد. با اين وجود، در اين ميان رو ِ ش تحقي ِ ق آزمايشي ١از اهميتِ خاصي برخوردار […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

از شکست هایتان درس بگیرید

Posted on
از شکست هایتان درس بگیرید

از شکست هایتان درس بگیرید به هر حال ممکن است همه ما هر از گاهی در زندگی به هدفی که داریم نرسیم یادر کاری شکست بخوریم. ولی به جای آنکه مدام به آن شکست فکر کنید، جنبههایمثبتش را ببینید و از آن درس بگیرید. برای مثال شما در یک مصاحبه استخدامیشرکت کردهاید ولی در نهایت […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

خوشبختی را به خانه بیاوریم

Posted on
خوشبختی را به خانه بیاوریم

خوشبختی را به خانه بیاوریم اکثر زوجهای جوان در آغاز ازدواج و زندگی مشترک شور و اشتیاق خاصیدارند اما متاسفانه بسیاری از آنها پس از مدتی که ممکن است چند ماه یا چندسال باشد، این شادابی را از دست داده و زندگی برایشان یکنواخت وخستهکننده میشود. کارشناسان بسیاری به بررسی علل و ریشههای این امر […]