مشاوره شغلی آنلاین

هوش و نبوغ

Posted on
هوش و نبوغ

هوش و نبوغ عموماً، نوابغ انسا نهایی بسیار باهوش شناخته م یشوند و ضریب هوشی، یا هوش بهر ) IQ (، یکی ازمعیارهای تعیین نبوغ شناخته شده است. برای مثال، زمانی ضریب هوشی صد و چهل یا بیشتر را ملاکقرار م یدادند. در میان روانشناسان نیز، همواره بر سر طبیعت واقعی هوش، بح ثهایدشواری جریان […]

مشاوره شغلی آنلاین

تمرین نبوغ

Posted on
تمرین نبوغ

تمرین نبوغ تمرین نبوغ:با ایجاد تغییرات کوچک در کارهای معمولی روزانه م یتوانیم به ذهنمان تازگی و طراوت بیشتری بدهیم.لازمه این کار دقت در کوچک ترین رفتارها و کارهایی است که انجام م یدهیم. مثلاً به لباس پوشیدن خود دقت کنیم. اول پاچۀ چپ شلوار را م یپوشیم یا پاچۀ راست را؟ اول آستین راست […]

مشاوره شغلی آنلاین

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

Posted on
در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید هرجا که مینگرم، میتوانم اعجاز پیدا کنم – حتی در خودِ فعل نگریستن! حال آنکه دانشمیتواند بینایی را توصیف کند – چهگونه پرتوهاي نور، تصاویر را در مرکز بینایی مغزم تشکیلمیدهند یا چهگونه هر نورون عملکردي خاص دارد – چهگونگی و چرایی اینکه میبینیم، یاچیست که میبیند را […]

مشاوره شغلی آنلاین

عاملی فعال باشید

Posted on
عاملی فعال باشید

عاملی فعال باشید میتوانم زندگی ام را به عنوا ن یک قربانی، با مقصر دانستن دیگران براي بدشناسیهایم وتجربه کردن ناکامی با توجهّ به وضعیتم، سپري کنم. یا میتوانم انتخاب کنم که عاملی فعال باشمو هرآنچه میتوانم انجام دهم تا تغییري مثبت در زندگیام ایجاد کنم. میتوانم زندگی را باغرولند کردن دربارة پدر و مادرم، […]

مشاوره شغلی آنلاین

سختی را زودگذر ببینید

Posted on
سختی را زودگذر ببینید

سختی را زودگذر ببینید زندگانی ما خالی از غم و رنج نیست. حتی شادترین فرد در دنیا دلتنگی، ناامیدي، خشم وغم را تجربه میکند. تفاوت بین افراد شاد و ناشاد در این نیست که آیا آنها احساسات دردناك راتجربه میکنند – همه تجربه میکنند – بلکه در چگونگی نگرش آنها به این احساسات وچهگونگی تفسیر […]

مشاوره شغلی آنلاین

مشاوره اقتصادی استقلال شغلی

Posted on
مشاوره اقتصادی استقلال شغلی

مشاوره اقتصادی استقلال شغلی اگر شوهر شما برای پدرش کار میکنه، استقلال شغلی نداره و ازش هم نمیشه انتظار داشت که کاملاً مستقلانه از صاحب کارش که پدرش هست رفتار کنه. بنابراین فشار شما به شوهرتون برای استقلال مالی و رفتاری به دعوا و بحث منجر میشه. بهتر اونه که از لحاظ مالی و شغلی، […]

مشاوره شغلی آنلاین

مشاوره و روانشناسی راز پیشرفت کارھا

Posted on
مشاوره و روانشناسی راز پیشرفت کارھا

مشاوره و روانشناسی راز پیشرفت کارھا گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستیبنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان رانسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید […]

مشاوره شغلی آنلاین

استرس در محيط كار

Posted on
استرس در محيط كار

استرس در محيط كار جامعه، دنياي كار و زندگي روزمره نسبت به شناخت ما، طي پنجاه سالگذشته تغيير كرده است. اين تغييرات باعث افزايش ميزان استرس شده است.تغيير جوامع تغييرات جمعيتي در سا لهاي اخير بسيار چشمگير بوده است. اينتغييرات شامل رشد سريع جمعيت، مهاجرت از نواحي روستايي بهشهرها، افزايش تعداد سالمندان و گسترش نقش […]

مشاوره شغلی آنلاین

مشاوره و روانشناسی راز دوستی با آدمهای مثبت نگر

Posted on
مشاوره و روانشناسی راز دوستی با آدمهای مثبت نگر

مشاوره و روانشناسی راز دوستی با آدمهای مثبت نگر ما همیشه باید به این نکته توجه کنیم که با افرادی رفت و آمد و همنشینی داشته باشیم که افکاری مثبت و روشن گرانه دارن و همیشه درحال مطالعه و پیشرفت و تغییر هستن و در تجربه کردن مسیرهای جدیدواهمه ندارن.چون میدونیم که افکار اونها میتونه […]

مشاوره شغلی آنلاین

مشاور شغل دیباجی 02122728904

Posted on
مشاوره شغل

مشاور شغل دیباجی 02122728904 نزدیک ترین مشاور  شغل به دیباجی  02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاوره شغل به دیباجی  02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]