مشاوره و روانشناسی نوجوان

افسانه های نبوغ

Posted on
افسانه های نبوغ

افسانه های نبوغ نوابغ همواره ب هصورت استثناء و تافت های جدا بافته تلقی شد هاند، چو نکه ظهورآ نها در جوامع نسبت به جمعیت انسانی بسیار قلیل بوده است. این مسئله، آماربخش قبل را تأیید میکند که درصد ناچیزی از انسان ها به شکوفایی استعدادهایبالقوه خود دست می یابند. هر چیز نادر و استثناء […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی

Posted on
عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی

عقب ماندگی انسانیت از تکنولوژی امروزه عصر هوش مصنوعی است و گویا هر چه هوش مصنوعی بیشتر م یشود،بشر ب یهو شتر می گردد. امروز عصر اطلاعات است و هجوم همه جانبهاطلاعات و افکار آماده مانع تفکر ما شده است. امروز فضای مجازی، فضایعاطفی و حقیقی انسانی را در تنگنا قرار داده است. در خبرها […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اهميت محيط در گرايش به مواد

Posted on
اهميت محيط در گرايش به مواد

اهميت محيط در گرايش به مواد در باب اهميتِ محيط در گرايش به مواد، ذکر نکته ي زير بي فايده نيست : هنگامي که معلوم شد سربازان در جنگِ ويتنام، هروئين مصرف مي کنند، ارتش تصميم گرفت سربازان را تحتِ آزمايش قراردهد. در نتيجه ي اين آزمايش ها معلوم شد تعدادِ مصرف کننده ها بسيار […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

هروئين چگونه وارد جوامع شد

Posted on
هروئين چگونه وارد جوامع شد

هروئين چگونه وارد جوامع شد در زماني نه چندان دور، به سربازان براي کاهش درد،مورفين تزريق مي شد. اما اين سربازان پس از مدتيبه آن معتاد مي شدند. در پايانِ قرنِ نوزدهم براي رفعهروئين ،( bayer ) اين مشکل کمپاني دارويي بايررا به عنوان نوعي مورفين که اثر اعتياد آور نداردعرضه کرد. با اين وجود، […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

جهش ژنتیکی

Posted on
جهش ژنتیکی

جهش ژنتیکی جهش يک تغييرِ ژنتيک ِ ي اتفاقي ( تصادفي ) است کهصفاتِ زيستي بعضي از افرادِ يک گونه را تغيير ميدهد. به عبارتِ دقيق تر، جهش ها تغييراتي در توال ِ يهستند. جهش ها مي توانند در هر ناحيه اي از DNAرخ دهند. مي توان جهش ها را بسته به اين که DNAچه […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

داروشناسي رواني

Posted on
داروشناسي رواني

داروشناسي رواني داروشناسي رواني شبيهِ روانشناسي زيستي ست با اين تفاوت که اين شاخه به طوِر خاص، به بررس ِ يتاثيراتِ داروهاي مختلف بر فعاليتِ عصبي و رفتار مي پردازد. به دليل توجهِ زيادي که به فناوري ساختِدارو و توليدِ داروهايي با تاثيراتِ مثبت و عوارض جانبي اندک صورت گرفته است، تحقيقاتداروشناسي رواني نسبت به […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران

Posted on
به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران

به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران کار راحتی است که احساس کنید شخص دیگری مسئول انجام کارهای شما است،ولی واقعیت این است که این در حقیقت وظیفهی خودتان است. وقتی این موضوع رادرک کنید قدرت آن را خواهید داشت که به هرجایگاهی که دوست دارید برسید. از شماتت دیگران و دنیا دست بردارید، و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

با خودتان روراست باشید

Posted on
با خودتان روراست باشید

با خودتان روراست باشید براي روراست بودن با خودم لازم است خودم را بشناسم و خودم باشم – دانستن آنچه برایمتا » ، اهمیت دارد، دانستن ارزشهایم، و سپس زیستن بر اساس این دانسته ها. به قول وارن بنیسزمانی که خودتان را به درستی بشناسید، توانمنديها و ضعفها، بدانید چه کاري میخواهیدانجام دهی د و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید

Posted on
خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید

خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید در سرمان زنجیرة پیوستهاي از افکار داریم، که بسیاري از آنها حامل پیامهاي منفی هستندکه به ما آسیب میرسانند. و به دلیل اینکه براي مدت زمان طولانی با این پیامها زندگیکردهایم، آنها را با واقعیت اشتباه میگیریم و به گونهاي رفتار میکنیم مثل اینکه حقیقت دارند. براي مثال، […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

با بدنتان با احترام رفتار کنید

Posted on
با بدنتان با احترام رفتار کنید

با بدنتان با احترام رفتار کنید در حالی که مردم در قسمتهاي زیادي از دنیا از سوء تغذیه رنج میبرند، دیگران، مخصوصا در غرب، از پرخوري رنج میبرند. براي ما که در گروه دوم هستیم، نه تنها غذا در دسترس و ارزاناست، مزه آن نیز به صورت مصنوعی بهبود یافته است. در نتیجه تقریباً در […]