مشاور ازدواج خوب

آمار ازدواج سفید در ایران

Posted on
آمار ازدواج سفید در ایران

آمار ازدواج سفید در ایران درباره اولویت هاي پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور کهمیدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنینشاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی هستیم. در چند دهه اخیرشاهد افزایش سن ازدواج بوده […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج اقماری

Posted on
ازدواج اقماری

ازدواج اقماری امروزه ازدواج قماري است که زن و مرد در اثر جاذبه اي جنسی و دوستی خصوصی به آنتن می دهند. و این زندگی با هم تا زمانیکه لذت بخش است وجود دارد و این همزیستیخارج از چهاچوب ازدواج به سرعت جاي ازدواج را می گیرد . درآمریکا نیمی از مردم زندگی مشترك بدون […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج هاي رنگین کمانی

Posted on
ازدواج هاي رنگین کمانی

ازدواج هاي رنگین کمانی امروزه شیوههاي نوین ازدواج یکی پس از دیگري نمایان میشود، همه دست به هر کاريمیزنند تا جوانان تمایل بیشتري براي ازدواج کردن داشته باشند. . از ازدواج سنتی تا ازدواج سفید شاهد داستانها و حرف و حدیثهاي زیادي بودیم،هنوز هویت ازدواج سفید در ذهن ها هضم نشده بود که ازدواج رنگ […]

مشاور ازدواج خوب

علل گرایش به ازدواج سفید

Posted on
علل گرایش به ازدواج سفید

علل گرایش به ازدواج سفید با گسترش شهر نشینی و توسعه تکنولوژي، از انسجام و همگرایی افراد جامعه کاسته و برفرد گرایی و واگرایی افراد جامعه افزوده شده است. این موضوع موجب شده است افراددر جوامع بزرگ و شهري بر نیاز ها و خواسته فردي خود بیشتر از خواسته ها و نیاز هايجمعی دیگران توجه […]

مشاور ازدواج خوب

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

Posted on
دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی از آنجایی که سایت هاي متعدد همسریابی و دوست یابی در شبکه هاي اینترنتی وجوددارد. این امکان براي دختران و پسران وجود دارد که از میان تعداد بسیار از جوانان که دراین سایت خود را معرفی کرده اند گزینه مورد پسند و مورد علاقه خود را بهتر و دقیق تر […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج اینترنتی

Posted on

ازدواج اینترنتی با پدید آمدن محیطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دنیاي مجازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج تغییر کرد که منجر […]

مشاور ازدواج خوب

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

Posted on
پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن

پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن رابرت اوون طرفدار مدینه فا ضله، ازدواج، دین و مالکیت خصو صی را به عنوان دشمنان یک جامعۀ خوب محکوم کرد. پدیده ازدواجهاي نوین و انواع نوظهور آن و ژرژ ساند فرانسوي عشق آزاد را تأیید می کرد و وانسابلدر پی جامعه اي بود که آزادي جنسی را […]

مشاور ازدواج خوب

راهکارهاي مدیریت ازدواج

Posted on
راهکارهاي مدیریت ازدواج

راهکارهاي مدیریت ازدواج البته براي مدیریت خانواده اگر نیاز به مداخله نهادهایی خارج از خانواده باشد باید بهسمت سازمان هاي مردم نهاد، اجتماعات محلی، گروه هاي هم سایگی و خوی شاوندي ومشابه آن برویم. باید نهاد خانواده و ازدواج را به عنوان یک نهاد جاذب فرهنگی مجدداحیا کنیم حتی در بسیاري موارد رویههاي موجود جاذبه […]

مشاور ازدواج خوب

انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع

Posted on
انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع

انواع ازدواج هاي مشروع و نامشروع ازدواج لویرادر این نوع ازدواج مرد با بیوه برادرش ازدواج می کند. عموما این نوع از ازدواج به چندزنی ختم میشود. اینگونه ازدواج ما بین ترکنها رایج و متداول میباشد. ازدواج سروا:مرد با خواهر همسر فوت شده خود ازدواج میکند. هدف اصلی از این وع ازدواجهابازسازي خانواده نخستین است. […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج فیروزکوه-09123245510

Posted on
مشاوره ازدواج فیروزکوه

مرکز ازدواج فیروزکوه با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است. برای مشاوره ازدواج فیروزکوه و غیر حضوری مرکز مشاوردر مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیریرن. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج فیروزکوه  مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را […]