مشاور ازدواج خوب

جریان طبیعی عشق

Posted on
جریان طبیعی عشق

جریان طبیعی عشق مادرم، لحظه ای که در بستر مرگ بود، مرا به دلیل گریه کردن گوشمالی داد و گفتآن هنگام از شدت غم و غصه ارزش کلامش را درک نکردم، اما بعدها »؟ میتوانی برای همیشه نگاه داریمتوجه شدم که به من گفته است به زندگی ادامه بده. عمر او گذشته بود، در حالیکه […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

Posted on
مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی) طبق نظر روانشناسان اجتماعی، تا چند سال پیش تنهایی یکی از بزرگترین دغدغههايانسان بود که آسیب هاي روحی و روانی فراوانی را به همراه داشت که مطلوبترین راهحل آن ازدواج بود، ولی بشر امروزي تن هایی را براي خود به پدیده اي تحت عنوان“سولوگامی ” که از نظرش مهم و […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج اینترنتی

Posted on

مشاوره ازدواج اینترنتی با پدید آمدن مح یطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دن یاي م جازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج […]

مشاور ازدواج خوب

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی -1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گستر ش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانواده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … 2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر […]

مشاور ازدواج خوب

كنار آمدن با شخصیت مراقب

Posted on
كنار آمدن با شخصیت مراقب

كنار آمدن با شخصیت مراقب 1 شخصیت مراقب ممكن است بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محكم و قاطع باشد. ممكن است –ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تكرار برآورده سازید.2 در توجه كردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممكن است او […]

مشاور ازدواج خوب

شخصیت مِهر طلب

Posted on
شخصیت مِهر طلب

شخصیت مِهر طلب مهرطلب موجودی علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما كسی را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر ازاو نسبت به خود پیدا نمی كنید. تیپ مهر طلب برای جلب محبت دیگران تلاش فراوان می كند.مثلاً تمام وقت، پول و انرژی خود را مصرف می كند ولی آن را به حساب […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره شخصیت فارغ البال

Posted on
مشاوره شخصیت فارغ البال

مشاوره شخصیت فارغ البال مردان و زنان فارغ البال بیشتر با ویژگی های زیر شناخته می شوند.1 آنها حق مسلم خود می دانند كه هر طور می خواهند از زندگی لذت ببرند. آنها به آسایش و راحتی –خود بها می دهند. برای وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و می خواهند خوشبختی را جستجو كنند.2 فارغ […]

مشاور ازدواج خوب

هدیه روز ولنتاین

Posted on
هدیه روز ولنتاین

هدیه روز ولنتاین هدیه های ولنتاین سالیانه بیش از یک میلیارد کارت تبریک ولنتاین به عنوان هدیه روز ولنتاین در سراسر جهان رد و بدل میگردد که ۸۵ درصد آنها توسط زنان خریداری میشود. ابتدا کارتهای تبریک ولنتاین را هر کس خودش تهیه میکرد اما از سال ۱۸۰۰ کارتهای تبریک ولنتاین تجاری به بازار عرضه […]

مشاور ازدواج خوب

عشق و تکامل

Posted on
عشق و تکامل

عشق و تکامل تکامل انسان پنداری واهی است. هیچ کس و هیچ چیز کامل نیست. در هنر معمولاً این نقصان است کهشاهکارها را می آفریند. تلاش بی وقفه برای انجام دادن کارها به بهترین وجه رسم زندگی است. مشکلاینجاست که به این توهم دچار می شویم که تا وقتی نتوانیم به بالاترین حد توفیق برسیم […]

مشاور ازدواج خوب

زمانی که عشق به وقت دیگر موکول می گردد

Posted on
زمانی که عشق به وقت دیگر موکول می گردد

زمانی که عشق به وقت دیگر موکول می گردد عشق را می توانیم با بسیاری کارها مانند خواندن کتاب یا تلفنی که می خواهیم بزنیم و یا نامه ای که خیالداریم بنویسیم، ابراز کنیم. اراده ما عالی و نیات ما نیز خوب است، ولی همیشه دلایل موجهی برای انجامندادن این کارها داریم: وقت مناسب نیست، […]