مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ذهن من آزمایشگاه من است

Posted on
ذهن من آزمایشگاه من است

ذهن من آزمایشگاه من است ذهن مرموزترین و شگف تانگیزترین ابزار جهان است. جهان با تمام بزرگ یاشدر ذهن جا م یشود. زیرا ذهن قادر به تصور جهان است. پس ذهن به نحوی خالق جهان هم هست. ذهن در حالت ناخودآگاه ابزاری برای بقا است. ذهنهمه چیز را باهدف بقا تنظیم م یکند. به همین […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

نبوغ و تلاش

Posted on
نبوغ و تلاش

نبوغ و تلاش نوابغ کاری را انجام م یدهند که شیفته آن هستند. آنان کاری را ب هزور انجامنم یدهند. کار آنان تفریح شان است. آنان برای رئیس خود یا برای حقوق آخرماه و یا رضایت کسی دیگر کار نمیکنند. کار، ف ینفسه برایشان لذ تبخشاست. آنها کار و بازی را در هم ادغام کرد […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

دیوانگی چیست؟

Posted on
دیوانگی چیست؟

دیوانگی چیست؟ برای تغییر نتیجه باید به آن نگاه کنیم. هر رفتار یا تلاشی نتیجه ای در پی دارد.اگر این نتیجه، آن چیزی نیست که انتظارش را داریم، اصلاً منطقی نیست کهآن رفتار را عیناً به همان شکل سابق تکرار کنیم. اینجا لازم است که کمی بهدرون خود بنگریم، تأم لکنیم و راه جدیدی را […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مصائب بزرگان

Posted on

مصائب بزرگان ارواح بزرگ همیشه با مخالفت خشون تآمیز اذهان متوسط روبرو شد هاند، یکذهن متوسط این را نم یتواند بفهمد که چرا یک مرد بزرگ حاضر به تعظیمکورکورانه در مقابل تعصبات مرسوم جامعه نیست و ب هجای آن آزادی بیان وابراز عقیده به صورت شجاعانه و صادقانه را انتخاب کرده است. سهروردی و حلاج […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تأثیر باور به هدف

Posted on
تأثیر باور به هدف

تأثیر باور به هدف همانطور که در بالا اشاره کردیم برای اینکه شدت وقدرت ارتعاش بالا بره باید باور داشته باشید که شمالایق این هدف هستید و تا زمانی که ذهن شما باور نکنهکه رسیدن به اون هدف یا خواسته دست یافتنیه شمابه اون خواسته نخواهید رسید. برای باور سازی میتوانید از تمام تکنیکهای موجوداستفاده […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

شهود

Posted on
شهود

شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان نیروهای درونی ماست که هرگز برای استفاده از آن آموزشنم یبینیم.من به شهود و الهامات معتقدم؛ چون گاهی اوقات، در برخی مسایل، احساس م یکنم که حق با مناست، ولی نم یدانم چرا؟ اینشتینشهود در واقع دیدن با چشم درون است که آن را حس […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مداومت

Posted on
مداومت

مداومت نبوغ یک استعداد بالقوه است و جز با یادگیری دانش و مهار تهای لازم و تلاش مداوم رشد نم یکند و بهشکوفایی نمی رسد. ممکن است بسیاری فکر کنند نوابغ بدون هیچ تلاشی به موفقی تهای بزرگ دستم ییابند ولی واقعیت کاملاً عکس این است.نبوغ یک درصد استعداد و نود و نه درصد تلاش […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

رسالت شخصی چیست؟

Posted on
رسالت شخصی چیست؟

رسالت شخصی چیست؟ رسالت شخصی با هدف متفاوت است. هدف جایی است که ما به سوی آنحرکت م یکنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان مییابد. اما رسالتشخصی چون قطبنمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص م یکند. رسالتیا غایت، بینهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را مینمایاند […]

مشاوره شغلی آنلاین

تمرین نبوغ

Posted on
تمرین نبوغ

تمرین نبوغ تمرین نبوغ:با ایجاد تغییرات کوچک در کارهای معمولی روزانه م یتوانیم به ذهنمان تازگی و طراوت بیشتری بدهیم.لازمه این کار دقت در کوچک ترین رفتارها و کارهایی است که انجام م یدهیم. مثلاً به لباس پوشیدن خود دقت کنیم. اول پاچۀ چپ شلوار را م یپوشیم یا پاچۀ راست را؟ اول آستین راست […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

ترس از پیگیری

Posted on
ترس از پیگیری

ترس از پیگیری ترس از پیگیری و تحقق نبوغ ذات یمان و کار کردن در حد کفایت، دستورالعمل یک زندگی عمیقاً غمباراست زیرا اگر این روش را انتخاب کنیم از همۀ ظرفیت ها و فرص تها کنار هگیری میکنیم. بعضی از افراد از جستجوی بزرگی پرهیز میکنند چون از این م یترسند که زیاد هخواه […]