درمان اختلالات خلقی آنلاین

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

Posted on
ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی و سایر داروھای ضد افسردگی، برخی از مطالعات نشان داده اند کھ ممکن SSRI علیرغم ایمنی و محبوبیتاست اثرات غیرعادی بر برخی افراد، بھ خصوص نوجوانان و بزرگسالان جوان داشتھ باشند. در سالیک بررسی کامل از آزمایشات کنترل شده منتشر شده و منتشر نشده از (FDA) ٢٠٠۴ ، اداره […]

مشاور ازدواج خوب

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

Posted on
افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟ افسردگی، حتی موارد شدید، یک اختلال بسیار درمان کننده است. ھمانند بسیاری از بیماری ھا، ھر چھ زودتردرمان شروع می شود، آن موثرتر است و این احتمال کھ از عود می تواند جلوگیری شود. اولین گام برای دریافت درمان مناسب بازدید از یک دکتر است. بعضی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

Posted on
چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟ مردان بیشتر احتمال دارد کھ احساس خستگی، تحریک پذیری، از دست دادن علاقھ بھ فعالیت ھای مجرد وفعالیت ھای ناخوشایند و اختلالات خواب را تشخیص دھند، در حالی کھ زنان بیشتر بھ احساس غم و اندوه، بیارزش بودن و / یا گناه بیش از حد اعتراف می کنند. […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

علائم افسردگی چیست؟

Posted on
علائم افسردگی چیست؟

علائم افسردگی چیست؟ افراد مبتلا بھ بیماری ھای افسردگی ھمھ نشانھ ھای یکسان را تجربھ نمی کنند. شدت، فراوانی و مدت علائمبستھ بھ فرد و بیماری خاصی متفاوت است.. علائماحساسات غمگین، اضطرابآمیز و یا “پوچی “احساس ناامیدی و / یا بدبینیاحساس گناه، بی ارزش بودن و / یا بی کفایتیتحریک پذیری، بی حسیاز دست دادن […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

رؤیاها را جدي بگیرید

Posted on
رؤیاها را جدي بگیرید

رؤیاها را جدي بگیرید صداهاي پیرامونمان که ما را به رها کردن رؤیاهایمان و واقعبین شدن ترغیب میکنند، بسیارزیاد است. برخی از این صداها دوستانهاند، متعلق به افرادي که واقعاً به ما علاقه دارند و نگرانمانهستند – و آنهایی که نمیخواهند به ما آسیبی برسد، یا ناامید شویم. و در واقع شایدچشمداشت اندك، احتمال ناخشنودي […]

مشاوره شغلی آنلاین

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

Posted on
در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید

در عادي، غیرعادي و فوق العاده بیابید هرجا که مینگرم، میتوانم اعجاز پیدا کنم – حتی در خودِ فعل نگریستن! حال آنکه دانشمیتواند بینایی را توصیف کند – چهگونه پرتوهاي نور، تصاویر را در مرکز بینایی مغزم تشکیلمیدهند یا چهگونه هر نورون عملکردي خاص دارد – چهگونگی و چرایی اینکه میبینیم، یاچیست که میبیند را […]

مشاور ازدواج خوب

به خودتان اجازه دهید که انسان باشید

Posted on
به خودتان اجازه دهید که انسان باشید

به خودتان اجازه دهید که انسان باشید هنگامی که دلتنگی و حزن، رشک و حسد، خشم، یا هر احساس دردناك دیگري را تجربهمیکنم، به خودم یادآوري میکنم که این احساسات طبیعی، جزئی از انسانی سالم بودن، است.وقتی احساسات دردناك را رد میکنم و نمیپذیرم، هنگامی که به خودم اجازه نمیدهم که آنهارا به صورت طبیعی […]

مشاوره شغلی آنلاین

عاملی فعال باشید

Posted on
عاملی فعال باشید

عاملی فعال باشید میتوانم زندگی ام را به عنوا ن یک قربانی، با مقصر دانستن دیگران براي بدشناسیهایم وتجربه کردن ناکامی با توجهّ به وضعیتم، سپري کنم. یا میتوانم انتخاب کنم که عاملی فعال باشمو هرآنچه میتوانم انجام دهم تا تغییري مثبت در زندگیام ایجاد کنم. میتوانم زندگی را باغرولند کردن دربارة پدر و مادرم، […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

یک زندگانی معنوي را به پیش ببرید

Posted on

یک زندگانی معنوي را به پیش ببرید ما جسم و ذهن، گوشت و روح هستیم – و هرچه در زندگیمان انجام میدهیم نشاندهندةاین دوگانگی است. آنچه در هر لحظه انجام میدهیم – چه در محل کار یا گذراندن وقت بابهترین دوست – میتواند به صورت بیشتر جسمانی یا بیشتر معنوي درك و مشاهده شود. معنی […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

زندگیتان را ساده تر و آسانتر کنید

Posted on

زندگیتان را ساده تر و آسانتر کنید کمیت بر کیفیت تأثیر میگذاردباشد. حتی اگر تکتک فعالیتهایی که در آنها درگیر میشوم پتانسیل داشته باشند که مرا شادکنند، اگر با کارهاي مختلف، بیش از اندازه مشغول باشم، در نهایت باز هم ممکن است اززندگیام ناخرسند باشم. زمانی میرسد که فعالیت اضافی – بدون توجهّ به اینکه […]