روانشناسی نوجوانان و خانواده

ارزش واقعی خود را تایید کنید

Posted on
ارزش واقعی خود را تایید کنید

ارزش واقعی خود را تایید کنید از قابلیت هایی که دارید یک لیست درست کنید که بتواند روی اعتماد بهنفستان تایر داشته باشد. برای مثال اگر در بدست آوردن یک شغل ناکامماندید آنچه باعث می شود کارمندی عالی باشید را لیست کنید. سپس بانوشتن اینکه چرا این قابلیت مهم است و مورد استقبال دیگران قرار […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

انتقاد پذیر باشید

Posted on
انتقاد پذیر باشید

انتقاد پذیر باشید وقتی روی خودمان نظری منفی داریم تعریف دیگران را نیز نمی توانیم بهراحتی قبول کنیم و جالب اینجاست زمانی چنین اتفاقی می افتد که بیش ازهر زمان دیگری به تعریف دیگران نیازمندیم . بنابراین سعی کنید تعریف ها راحتی اگر برایتان عجیب هم باشد قبول کنید . بهترین راه برای تحمل تعریفدیگران، […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس

Posted on
فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس

فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس با وجود این تاثیرات مثبت، کار کردن روی اعتماد به نفس اهمیت ویژه ایپیدا می کند. فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس چیست؟راه های تاثیر گذار وجود دارد که می توانید با کمک آنها به افزایش قدرتاعتماد بنفس خود کمک کنید. از اظهارات مثبت ، به درستی استفاده کنید :همه از […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره معیارهای اعتماد به نفس

Posted on
مشاوره معیارهای اعتماد به نفس

مشاوره معیارهای اعتماد به نفس یکی از اولین اقدامات اعتماد به نفس، یک مقیاس 12 نقطه ای با صفرمحاسبه شده است . حداقل نمره مشخصی برای فردی است که “ترسو و بیاعتماد به نفس است، خجالتی، هرگز تصمیم گیری نمی کند، خودمختاریندارد” و بیشترین نمره برای کسی که “قادر به تصمیم گیری است، کاملامطمئن و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اعتماد به نفس در ورزشکاران

Posted on
اعتماد به نفس در ورزشکاران

اعتماد به نفس در ورزشکاران ورزشکارانبسیاری از روانشناسان ورزشی به اهمیت اعتماد به نفس در برنده شدنمسابقات ورزشی را اشاره کرده اند . در میان ورزشکاران، ژیمناستیک کهتمایل به صحبت کردن با خود را در قالب آموزشی دارند، تمایل بیشترینسبت به ژیمناست هایی که خودشان را ندیده بودند، اعتماد به نفس بیشتریدارند. محققان دریافته اند […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره اعتماد به نفس کودک

Posted on
مشاوره اعتماد به نفس کودک

مشاوره اعتماد به نفس کودک کودکانایجاد اعتماد به نفس در کودک ممکن است دشوار به نظر برسد .به عنوانمثال ، فنتون پیشنهاد کرد که تنها کودکان به عنوان یک گروه، نسبت بهسایر فرزندان اعتماد به نفس دارند. نوجوانان و جوانانی که ارتباط کمی بادوستان دارند، اعتماد به نفس کمتری دارند. عملکرد موفق کودکان درموسیقی نیز […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

رابطه ی والدین سختگیر

Posted on
رابطه ی والدین سختگیر

رابطه ی والدین سختگیر براساس اعلام روانشناسان، روشهای سختگیرانه والدین منجر به کاهشاعتماد به نفس در فرزندانشان میشود چرا که این امر باعث عدم قدرتتصمیمگیری فرد و در شرایط گوناگون او را به چالش میکشد. اعتماد به نفس عامل اکتسابی است که از بدو تولد پایههای آن در ذهن هریک از انسانها گذاشته و با […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید

Posted on
چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید

چگونه بدون اعتماد به نفس زندگی می کنید اعتماد به نفس چیزی است که هر فرد باید در خود داشته باشد . وقتی ما ازاعتماد به نفس صحبت می کنیم، ما چگونه لباس، عمل، پیاده روی، صحبتکردن و ارتباط با مردم را انجام می دهیم . اعتماد به نفس چیزی است که ماریسک کنیم و […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

Posted on
کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی بسیاری می پرسند سپاسگزاری چگونه باعث موفقیت ها می شود و چرا مکرراَ در قرآن، توصیه شده کهسپاسگزار باشید .سپاسگزاری یکی از بزرگ ترین ابزارهای کنترل ذهن)تقوا( است .شما مادامی که در حال توجه به داشته های زندگیتان هستید ناخود آگاه تمرکزتان از روی وقایع به ظاهرناخوشایند فِعلی برداشته […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

اصل هدف گذاری

Posted on
اصل هدف گذاری

اصل هدف گذاری تصورتان در خصوص جایگاه فعلی و زندگی اکنونتان چیست؟اگر رضایت خاطر دارید که روزی هزاران بار خداوند را سپاسگزار باشید که به مسیر صحیح هدایت شده اید .اما …اما اگر در حال دویدن و نرسیدن هستید، پس با دقت این مطلب را مطالعه کنید :اگر به این باور برسید که کُل این […]