روانشناسی نوجوانان و خانواده

کارکرد تیروئید

Posted on
کارکرد تیروئید

کارکرد تیروئید براي مثال، افرادي را در نظربگيريد که غده ي تيروئيد آنها به طور غيرعادي کار مي کند : آنهايي که داراي غده ي تيروئيدي با فعاليت بيش از حد هستند، معمولا بسيار مضطرب و آشفته هستند. در مقابل افرادي که داراي غده ي تيروئيد با فعاليت پايين تر از معمول هستند ، اغلب […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

غدد پاراتيروئيد

Posted on
غدد پاراتيروئيد

غدد پاراتيروئيد غددِ پاراتيروئيد تا هستند و نزديکِ غده ي تيروئيد قرار دارند. فعاليتهاي اين غدد نسبت به تيروئيد محدود تر است . اين غدد هورمون کالسيتونين آزاد ميکنند. اين هورمون آزاد شدنِ کلسيم از استخوان را کاهش داده و بدين شکل از بالا رفننبيش از حدِ ميزانِ کلسيم خون جلوگيري مي کند. مشاوره و […]

مشاوره جنسی و زناشویی

انواع غده ی آدرنال

Posted on
انواع غده ی آدرنال

انواع غده ی آدرنال هر غده ي آدرنال يا فوق کليوي از يک بخش مرکزي به نام بخش مياني آدرنال و يک لايه ي بيرونيبه نام قشر آدرنال تشکيل شده اند : بخش مياني غدد آدرنال هورمون هايي نظير اپي نفرين ( آدرنالين ) و نوراپي نفرين (نورآدرنالين ) آزاد مي کند ، قشر آدرنال […]

مشاوره جنسی و زناشویی

هيپوتالاموس

Posted on
هيپوتالاموس

هيپوتالاموس هيپوتالاموسهيپوتالاموس ساختاِر کوچکي در داخل مغز است. قسمتِ اعظم سيستم غددِ درون ريز توسطِهيپوتالاموس کنترل مي شود. با اين وجود اين کنترل، به طور غير مستقيم صورت مي گيرد . به اينشکل که هيپوتالاموس بر غده ي هيپوفيز پيشين اثر مي گذارد و هيپوفيز پيشين نيز به نوبه ي خود سايرغدد را کنترل مي […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اهميت محيط در گرايش به مواد

Posted on
اهميت محيط در گرايش به مواد

اهميت محيط در گرايش به مواد در باب اهميتِ محيط در گرايش به مواد، ذکر نکته ي زير بي فايده نيست : هنگامي که معلوم شد سربازان در جنگِ ويتنام، هروئين مصرف مي کنند، ارتش تصميم گرفت سربازان را تحتِ آزمايش قراردهد. در نتيجه ي اين آزمايش ها معلوم شد تعدادِ مصرف کننده ها بسيار […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

سندروم الکل جنين

Posted on
سندروم الکل جنين

سندروم الکل جنين » در سالهاي اخير، اختلالي به نام سندروم الکل جنينشناخته شده است. اين سندروم در نتيجه ي «مصرفِ مرتب مشروبات الکلي حتي به مقدار کم مثلا٩٠ ميلي ليتر در روز، در دورانِ حاملگي پيش مي آيد. علائم مشخص کننده ي اين حالت عبارت است از کندي رشد، سر کوچک، صورتِ نامرتب وبالاخره […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مصرف کوکائين

Posted on
مصرف کوکائين

مصرف کوکائين مصرفِ کوکائين تدريجا دماي مغز را کاهش مي دهد. همانطور که در تصوير مقابل مشاهده مي کنيداسکن ها نشان مي دهند که سط ِ ح فعاليتِ PETمغز يک فردِ عادي ( تصوي ِ ر سمتِ چپ ) درمقايسه با فردي که کوکائين مصرف مي کندبسيار بيشتر است. لازم به ذکر است که معياري […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

سيستم پاداش مواد

Posted on
سيستم پاداش مواد

سيستم پاداش مواد مصرفِ مواد و داروها نيز همانندِ آزماي ِ ش مربوط به خود انگيزي که با الکتريسيته انجام مي شدميزان فشردن اهرم را افزايش دهند. اين پيش بيني با بسياري از داروها و مواد از جمله آمفتامین ،مورفين، کوکائين، نيکوتين و کانابيس ( ماري جوانا ) تاييد شده است. دوپامين نقش اساسي و […]