آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

یک زندگانی معنوي را به پیش ببرید

Posted on

یک زندگانی معنوي را به پیش ببرید ما جسم و ذهن، گوشت و روح هستیم – و هرچه در زندگیمان انجام میدهیم نشاندهندةاین دوگانگی است. آنچه در هر لحظه انجام میدهیم – چه در محل کار یا گذراندن وقت بابهترین دوست – میتواند به صورت بیشتر جسمانی یا بیشتر معنوي درك و مشاهده شود. معنی […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

زندگیتان را ساده تر و آسانتر کنید

Posted on

زندگیتان را ساده تر و آسانتر کنید کمیت بر کیفیت تأثیر میگذاردباشد. حتی اگر تکتک فعالیتهایی که در آنها درگیر میشوم پتانسیل داشته باشند که مرا شادکنند، اگر با کارهاي مختلف، بیش از اندازه مشغول باشم، در نهایت باز هم ممکن است اززندگیام ناخرسند باشم. زمانی میرسد که فعالیت اضافی – بدون توجهّ به اینکه […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

با درستی و صداقت زندگی کنید

Posted on

با درستی و صداقت زندگی کنید ت. هنگامی که هیچ جدایی « کیفیت یا حالت تمام یا کامل بودن » ، درستی، مطابق واژهنامهبین آنچه میگویم و آنچه انجام میدهم وجود نداشته باشد، هنگامی که بین سخنان و رفتارمهمخوانی وجود داشته باشد، درستی و صداقت دارم. درستی و صداقت من تا حد زیادي تعیینکننده احترامی […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

براي رؤیاهایتان سعی و تلاش کنید

Posted on

براي رؤیاهایتان سعی و تلاش کنید پافشاري، هیچ «. هیچ جايگزینی براي پشتکار وجود ندارد » : توماس ادیسون گفتکوهی تسخیر نمیشد، هیچ هدف معناداري به دست نمیآید. هنگامی که میخواهم تسلیم شوم،به خودم یادآوري میکنم که هیچ فردي مصون از احساس عدم قطعیت و ناامنی نیست – و همۀافرادي که شاهکاري مهم را به […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

در جستوجوي شناخته شدن باشید

Posted on

در جستوجوي شناخته شدن باشید اغلب به ما گفته میشود که بهترین راه براي پرورش صمیمیت سالم با یک دوست صمیمی،یک عضو خانوادة دوستداشتنی یا یک شریک زندگی رمانتیک، دادن و گرفتن تأیید است. ولی باآنکه تأیید برخی اوقات مهم است، و مطمئناً احساس خوبی به دهنده و گیرنده میدهد، مسیرواقعی به سوي صمیمیت نمیتواند […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

نگارندة سیاحت خود باشید

Posted on

نگارندة سیاحت خود باشید من دو بخش دارم : همگانی و شخصی. یکی ا ز صداي جمعیت پیروي میکند، دیگري بهصداي درونام توجهّ میکند. عقاید دیگر افراد مهم است. آنها میتوانند به من کمک کنند تامشکلات را حل کنم؛ آنها میتوانند به من پندهاي گرانبها بدهند؛ آنها میتوانند به من کمککنند تا آنچه را میخواهم […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

سرزنده و خوشرو باشید

Posted on

سرزنده و خوشرو باشید یشویم و « بزرگسال » به عنوا ن ی ک کودك ، بسیا ر زیاد باز ي میکنیم، اما سپسخوشگذرانی را متوقف میکنیم. بازي، در هر سن و سالی، به بهزیستی روانی و جسمانی ما کمکمیکند: ما را بازگشت پذیرتر میکند، سیستم ایمنی ما را تقویت میکند، خلاقیت ما را افزایشمیدهد، […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

دشواري را مانند یک چالش ببینید

Posted on

دشواري را مانند یک چالش ببینید گفتار من فقط واقعیت را توصیف نمیکند، واقعیت را میآفریند. اگر یک موقعیت را به عنوانتهدیدکننده تشخیص دهم، احتمالاً استرس را تجربه میکنم. اگر همان موقعیت را چالشبرانگیزتشخیص دهم، واکنش احساسیام به احتمال بیشتر از نوع شور و هیجان خواهد بود. رويدادخارجی مشابه میتواند، بنابر کلماتی که براي توصیفاش […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

حدود خودتان را گسترش دهید

Posted on

حدود خودتان را گسترش دهید خارج شدن از محدودة آسایشام .. . ناخوشاین د است. خود م را د ر معرض خط ر و ریسکشکست قراردادن، آسان نیست؛ بارها و بارها شکستخوردن، که نتیجۀ طبیعیِ بیشترریسککردن است، هیچگاه خوشایند نیست ولی در نهایت تلاش نکردن براي اینکه بتوانم ازشکست جلوگیري کنم براي موفقیت بلندمدت و […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

شرایط را تغییر دهید

Posted on

شرایط را تغییر دهید ساده است که به واسطۀ تعدد مشکلات جدي که جهانمان با آن روبهرو است، احساس کنیمکه تحت فشار هستیم. استانداردهاي در حال سقوط آموزش و پرورش، افزایش رسواییهايشرکتها، بحران اقتصادي – علاوه بر جنگ، آلودگی و تروریسم. چهگونه من، یک نفر از هزاران،میتوانم شرایط را تغییر دهم؟ چهگونه من، با کاستیها […]