درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

راه خداوند

Posted on
راه خداوند

راه خداوند گویی طبیعت ذاتاً تنبل است. این نتیج های است که از قانون کنش حداقلمیتوان گرفت. وقتی توپی را به بالا پرتاب م یکنیم، هی چوقت زیگزاگ حرکتنم یکند. توپ همیشه راح تترین، کوتا هترین و مستقی مترین راه را برای صعودو سقوط انتخاب میکند. در اصطلاحی دیگر این پدیده را قانون کمترین تلاشم […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

الکتروتروفی درمان

Posted on
الکتروتروفی درمان

الکتروتروفی درمان برای مواردی کھ دارو و / یا روان درمانی بھ کاھش افسردگی مقاوم در برابر درمان فرد کمک نمی کند،کھ بھ خوبی بھ عنوان “شوک تراپی” شناختھ ،ECT . ممکن است مفید باشد (ECT) درمان الکترواستاتیکیمی شود، یک بار اعتبار نامناسب داشت. اما در سال ھای اخیر، آن را تا حد زیادی بھبود […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

تعریف بیش فعالی

Posted on
تعریف بیش فعالی

تعریف بیش فعالی مشاوره و  روانشناسی و روانپزشکی (تعریف بیش فعالی) 02122715886 تعریف بیش فعالی به حالتی اطلاق می شود که کودك به نحو افراطی و بیش از اندازه فعال و پر جنب و جوش باشد واین تحرکات زیاد اطرافیان وي را دچار مشکل می کند .به علت بی دقتی ممکن است در انجام تکالیفمدرسه […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

الگوي خانواده در فرهنگهاي متفاوت

Posted on
الگوي خانواده در فرهنگهاي متفاوت

الگوي خانواده در فرهنگهاي متفاوت تک همسري در جامعه هاي غربی تأکید بر تک همسر ي دارد. یعنی ازدواجی شامل یک هم سر و یکجنس. البته این عقیده مطلوب مورد قبول اقلیتی در جهان است. جورج مرداكدر یک بررسی از 238 جامعه ما قبل صنعتی به این نتیجه رسید که فقط در 34 جامعه چند […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور اختلالات روانی اقدسیه 02122728904

Posted on
اختلالات روانی

مشاور اختلالات روانی اقدسیه 02122728904 نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به اقدسیه  02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به اقدسیه  02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور بیش فعالی اقدسیه 02122728904

Posted on
بیش فعالی

مشاور بیش فعالی اقدسیه 02122728904 نزدیک ترین مشاور بیش فعالی به اقدسیه  02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور بیش فعالی به اقدسیه  02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور رواندرمان دیباجی 02126851286

Posted on
رواندرمان

مشاور رواندرمان دیباجی 02126851286 نزدیک ترین مشاور رواندرمان به دیباجی  02126851286 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور رواندرمان به دیباجی  02126851286 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور اختلالات روانی دیباجی 02122715886

Posted on
اختلالات روانی

مشاور اختلالات روانی دیباجی 02122715886 نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به دیباجی  02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به دیباجی  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور بیش فعالی دیباجی 02122715886

Posted on
بیش فعالی

مشاور بیش فعالی دیباجی 02122715886 نزدیک ترین مشاور بیش فعالی به دیباجی  02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور بیش فعالی به دیباجی  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

مشاور اختلالات روانی تجریش 02122715886-02126851286

Posted on
اختلالات روانی

مشاور اختلالات روانی تجریش 02122715886-02126851286 نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به تجریش  02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور اختلالات روانی به تجریش  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی […]