مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

شخصیت نمایشی یا هستیریك

Posted on
شخصیت نمایشی یا هستیریك

شخصیت نمایشی یا هستیریك مردمی كه دارای این گونه شخصیت هستند، رفتارهای بچگانه در آنها زیاد دیده می شود. حساس، حسودو زود رنج اند. زنان نمایشی یا هستیریك، پوشش عجیب و غریب دارند؛ غالباً لباس های كم می پوشند؛آرایش تند و تیزی دارند و رفتارشان زننده است. از جمله صفات این گونه شخصیت ها این […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تمرین شاد بودن

Posted on
تمرین شاد بودن

تمرین شاد بودن مشاوره و روانشناسی (تمرین شاد بودن)02122715886 تمرین شاد بودن چگونه این کار را انجام دهیم ؟ آچور چهار فعالیت ساده را پیشنهاد می کند که به وسیله آنها می توان مغزرا آموزش داد تا به پدیده ها نگاه مثبت تری داشته باشد جست وجوی روزانه برای سه نکته مثبتدر پایان هر روز […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

آفات دل بستن به غير خدا

Posted on
آفات دل بستن به غير خدا

آفات دل بستن به غير خدا تنها خدا غني و پايدار است و غير خدا پوچ و نابود شدني و رفتني است.پس دل بستن به غير خدا يعني دل بستن به پوچي ها. به عنوان مثال: اگر كسيبه ساختمان – كه رفتني است- دل ببندد به پوچي دل بسته است، اما اگر برايايجاد بستر بهتري […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

Posted on
كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد برای كنار آمدن با شخصیت خصیصه های فردی، به او كمك كنید تا به روحیه اش بیشتر برسد. بعضی ازاین اشخاص فرصت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند و در نتیجه ناخشنود میشوند و خود را ناموفق احساس می كنند، بی جهت […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه

Posted on
مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه

مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه -1 خانواده اي با یکی از والدین: افزایش طلاق ها و روابط نامشروع از علل بوجودآورندة این الگوهاي خانوادة هسته اي است .-2 با هم زندگی کردن: امروزه این نوع زندگی کردن عمومی و مأنوس در روابط جنسیبویژه میان جوانان است. در طول دو دهۀ اخیر بیش از دو […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی

Posted on
مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی مفهوم زندگی براي تک تک افراد متفاوت است. مهم نیست چه موقعیتی دارید، چقد رمال و ثروت دارید و یا حتی چندسالتان است.رالف والدو امرسون 2میگوید:زندگی ان سان ها دا ستان هاي واقعی ا ست که اگر دلاورانه بر صحنه آیند به لذ تی بیش از ».« آنچه از افسانهها […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس هرگاه اوقات پرمشغله خود را طي سال بررسي كرديد و حجم كاريروزانه خود را براي يك ماه، هفته و… ثبت كرديد، آن را مرور كنيد تاچرخه هاي استرس روزانه، ماهانه و سالانه خود را مشخص كنيد.به خاطر داشته باشيد كه تاثيرات فشار كار اضافي، ميتواند باعث افزايشاسترس شود. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم!

Posted on
دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم!

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم! در تقسیم بندی افراد از لحاظ تیپ شناسی ما با دو گونه شخصیتمواجه می شویم:۱- افراد برون گرا: افرادی که انرژی خود را از جمع می گیرند ودوست دارند که با افراد مختلف رابطه برقرار کنند.۲- افراد درون گرا: افرادی که انرژی خود را از درون خود […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

راز پیشرفت کارھا

Posted on
راز پیشرفت کارھا

راز پیشرفت کارھا ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستیبنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان رانسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید سپاسگزارمو احساس […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

استرس در محيط كار

Posted on
استرس در محيط كار

استرس در محيط كار جامعه، دنياي كار و زندگي روزمره نسبت به شناخت ما، طي پنجاه سالگذشته تغيير كرده است. اين تغييرات باعث افزايش ميزان استرس شده است.تغيير جوامع تغييرات جمعيتي در سا لهاي اخير بسيار چشمگير بوده است. اينتغييرات شامل رشد سريع جمعيت، مهاجرت از نواحي روستايي بهشهرها، افزايش تعداد سالمندان و گسترش نقش […]