روانشناسی نوجوانان و خانواده

کارکرد تیروئید

Posted on
کارکرد تیروئید

کارکرد تیروئید براي مثال، افرادي را در نظربگيريد که غده ي تيروئيد آنها به طور غيرعادي کار مي کند : آنهايي که داراي غده ي تيروئيدي با فعاليت بيش از حد هستند، معمولا بسيار مضطرب و آشفته هستند. در مقابل افرادي که داراي غده ي تيروئيد با فعاليت پايين تر از معمول هستند ، اغلب […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

غدد پاراتيروئيد

Posted on
غدد پاراتيروئيد

غدد پاراتيروئيد غددِ پاراتيروئيد تا هستند و نزديکِ غده ي تيروئيد قرار دارند. فعاليتهاي اين غدد نسبت به تيروئيد محدود تر است . اين غدد هورمون کالسيتونين آزاد ميکنند. اين هورمون آزاد شدنِ کلسيم از استخوان را کاهش داده و بدين شکل از بالا رفننبيش از حدِ ميزانِ کلسيم خون جلوگيري مي کند. مشاوره و […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

سندروم الکل جنين

Posted on
سندروم الکل جنين

سندروم الکل جنين » در سالهاي اخير، اختلالي به نام سندروم الکل جنينشناخته شده است. اين سندروم در نتيجه ي «مصرفِ مرتب مشروبات الکلي حتي به مقدار کم مثلا٩٠ ميلي ليتر در روز، در دورانِ حاملگي پيش مي آيد. علائم مشخص کننده ي اين حالت عبارت است از کندي رشد، سر کوچک، صورتِ نامرتب وبالاخره […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نظريه هايي وابستگي بدني

Posted on
نظريه هايي وابستگي بدني

نظريه هايي وابستگي بدني، اين طور فرض مي کنند که اگر فرد پس از وابسته شدن به يک مادهيا دارو، مصرفِ ماده يا داروي مورد نظر را متوقف کند، حتما دچاِر نشانه هاي ترک مي گردد. اين مساله به طوِر کلي درست است . امااستثناهاي بسياري نيز وجود دارد کهخلافِ اين امر را ثابت مي […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

الکليسم

Posted on

الکليسم هر کسي که الکل مصرف مي کند الکلي محسوب نمي شود. به عبارتِ دقيق تر، تنها به برخي افراد (١٩٨٧ )، الکلي ها را به دو ) ( بخصوص مردان ) که معتاد به الکل هستند، الکلي مي گويند. ( کلانيگر ٢دسته ي کلي تقسيم مي کند : ١- الکلي هاي دائمي : کساني […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مصرف مداوم ماریجوانا

Posted on
مصرف مداوم ماریجوانا

مصرف مداوم ماریجوانا ١- اين ماده مي تواند از طريق ايجادِ سرماخوردگي ، آسم و برونشيت در عملکردِ سيستم تنفسياختلال ايجاد کند. ٢- گفته شده است که اين ماده درجه ي انگيزش را در فرد کاهش داده، در نتيجه از کار کردنِ افرادبه شکل موثر جلوگيري مي کند. با اين وجود تا به حال شواهد […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

وابستگي فيزيولوژيکی به مواد

Posted on
وابستگي فيزيولوژيکی به مواد

وابستگي فيزيولوژيکی به مواد اين نوع وابستگي به علتِ تغيير در حالات فيزيولوژيک در نتيجه ي مصرف مکرر مواد پديد مي آيد. خصوصيتي که اين نوع وابستگي را ازوابستگي روانشناختي مشخص مي سازد، بروِز اختلالات شديدِ فيزيولوژيک در پي قطعناگهاني ماده يا تجويز آنتاگونيست هاي آن است . به عبارتِ ديگر، وابستگيفيزيولوژيک با نياز به […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مواد توهم زا

Posted on
مواد توهم زا

مواد توهم زا اثرات اين موادِ توهم زا، اثراتِ بيشماري بر فردِ مصرف کننده دارند. هالجين و ويت بورن داروها را به شکل زير بيان کرده اند : ايجادِ اضطراب افسردگي،بدفهميدن اظهاراتِ پيش و پا افتاده و برداشت شخصي از آنها ، ترس از دستدادنِ عقل و شعور ، افکار پارانويايي و به طور کلي […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

آمفتامين

Posted on
آمفتامين

آمفتامين آمفتامين يک ماده ي مصنوعي ( غير طبيعي ) است که تاثيراتي مشابه تاثيرات کوکائين دارد. آمفتامينافراد را بسيار هوشيار، برانگيخته و پرانرژي مي گرداند. يک تفاوتِ آمفتامين و کوکائين اين است کهتاثيراتِ آمفتامين براي چندين ساعت باقي مانده ولي تاثيراتِ کوکائين کوتاه تر ( در حدودِ ٣٠ دقيقه )در هم » مي باشد. […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

داروها

Posted on
داروها

داروها همانطور که پيش تر گفتيم داروها و مواد از طريق تاثير گذاري بر انتقال دهنده هاي عصبي، رفتاِر ما راتحتِ تاثير قرار مي دهند. از اين ديدگاه داروها و مواد را مي توان به دو دسته ي کلي تقسيم کرد : ١. داروها و مواد آگونيست : اين داروها و مواد تاثيراتِ يک يا […]