مشاوره خانواده و ازدواج عالی

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

Posted on
بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟

بهترين روش مطالعه ی انسانها چيست؟ پاس ِ خ قطعي براي اين سوال وجود ندارد.هر روش ضعف ها و قوت هاي خود را دارد. همچنين هر روشيدر موردِ خاصي مناسب تر از بقيه ي روش ها مي باشد. با اين وجود، در اين ميان رو ِ ش تحقي ِ ق آزمايشي ١از اهميتِ خاصي برخوردار […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

از شکست هایتان درس بگیرید

Posted on
از شکست هایتان درس بگیرید

از شکست هایتان درس بگیرید به هر حال ممکن است همه ما هر از گاهی در زندگی به هدفی که داریم نرسیم یادر کاری شکست بخوریم. ولی به جای آنکه مدام به آن شکست فکر کنید، جنبههایمثبتش را ببینید و از آن درس بگیرید. برای مثال شما در یک مصاحبه استخدامیشرکت کردهاید ولی در نهایت […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

خوشبختی را به خانه بیاوریم

Posted on
خوشبختی را به خانه بیاوریم

خوشبختی را به خانه بیاوریم اکثر زوجهای جوان در آغاز ازدواج و زندگی مشترک شور و اشتیاق خاصیدارند اما متاسفانه بسیاری از آنها پس از مدتی که ممکن است چند ماه یا چندسال باشد، این شادابی را از دست داده و زندگی برایشان یکنواخت وخستهکننده میشود. کارشناسان بسیاری به بررسی علل و ریشههای این امر […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

به نزدیکانتان احترام بگذارید

Posted on
به نزدیکانتان احترام بگذارید

به نزدیکانتان احترام بگذارید بیشتر اوقات بهترین رفتارمان را براي غریبهها نگه میداریم. میل داریم با آنهایی که به مانزدیکتر هستند – آنهایی که بیشترین علاقه را به ما دارند و افرادي که ما به آنها علاقه داریم غیرمحترمانه تر از افراد ي که با آنها کاملا غریبهایم رفتار کنیم. ممکن است چیزهاییناراحتکنند ه و […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید

Posted on
با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید

با ارزشهایتان ارتباط برقرار کنید خواستههاي روزمره، روند پرشتاب زندگی مدرن، روند یکنواخت بیحسکننده – اینها،خیلی اوقات، چیزهایی را که واقعاً براي ما ارزشمند هستند از چشم ما مخفی میکنند. و درنتیجه ما زندگیمان را بدون احساس زنده بودن سپري میکنیم. احساس سستی و بیحالیمیکنیم، چون فراموش میکنیم که زنده بودن، مالک این همه موهبتهاي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید

Posted on
بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید

بر نقاط قوت و تواناییها تمرکز کنید اشخاصی که بر نقاط قوتشان سرمایهگذاري میکنند شادتر و موفقترند. این بدین معنانیست که ما باید نقاط ضعفمان را نادیده بگیریم بلکه تمرکز اصلیمان بایستی بیشتر بر آنچهتنها هنگامی » ، به طور طبیعی در آن استعداد داریم، باشد. به بیان کارشناس رهبري، پیتر دروکر«. که با تکیه […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

Posted on
چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟ وقتی فهمیدم هر ذره از جهان ما از انرژی ساخته شده و به گونه ای مدیریت می شود که همواره انرژیرا درک کردم. » قانون فرکانس « های مشابه در کنار هم قرار می گیرند، بزرگترین قانون زندگی، یعنیفهمیدم هر ذره ازجهان، هر اتفاق، هر فکر یا احساس، فرکانس مشخصی دارد. وقتی […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ارتباطات برندسازی شخصی

Posted on
ارتباطات برندسازی شخصی

ارتباطات برندسازی شخصی من وقتی از کارم اخراج شدم، تشخیص دادمکه آبروی من و شبکه داخلی سازمان وقتی که خارج از آن به دنبال شغل می گردمتفاوت زیادی ندارد. من به سرعت در مورد رفتن به کنفران سها، وبلاگ نویسی،شبکه های اجتماعی و یک تصویر حرف های عمومی اقدام به یاد گیری کردم. این بخشیاز […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

Posted on
مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید تحقیقات نشان میدهد که تأثیر نشانه های غیر کلامی تقریبا پنج برابر کلام است، بهعنوان مثال اگر ببنید سیاستمداری برای شما سخنرانی میکند و به شما می گوید کهنظرات: جوانان را با آغوش باز می پذیرد در حالیکه دست به سینه ایستاده و چانه اشپایین است. آیا […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

قربانی کردن خود

Posted on
قربانی کردن خود

قربانی کردن خود یکی از ویژگ یهای افراد با کمبود اعتماد به نفس این استکه خودشان را قربانی می کنند تا جلب توجه کنند و کمبوداعتماد به نفس خود را جبران کنند. سه تا از نشانه های قربانی کردنخود عبارت است از:1.سرزنش کردن،2.توجیه کردن و3.گلایه و شکایت کردن دوستان، همیشه افرادی هستند که می خواهند […]