مشاوره خانواده و ازدواج عالی

شخصیت مراقب

Posted on
شخصیت مراقب

شخصیت مراقب مراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند: 1 استقلال: شخصیت مراقب از استقلال زیاد برخوردار است. به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج –نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت كند.2 احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار است و قبل از برقراری ارتباط با […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا

Posted on
شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا اینها افرادی شاخص اند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش های عمومی و حقوقی جامعه راتشكیل می دهند. حرمت نفس جادویی و اعتماد به نفس كه ویژگی این گونه شخصیت است رؤیاها را بهپیروزی ها و موفقیت های چشمگیر تبدیل می كند. ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

قاطعیت و دوست داشتن

Posted on
قاطعیت و دوست داشتن

قاطعیت و دوست داشتن ادبیات خودیاری امروزه به ما اطمینان می دهد که قاطع بودن حق ماست. گفته می شود ما همه بایستیهمان باشیم که هستیم. همان را که احساس می کنیم، بگوییم و در محدودیتهای اجتماعی همان کاری رابکنیم که خودمان می خواهیم. ما را تشویق می کند که آنچه در ذهن داریم، بر […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق

Posted on
رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق

رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق رعایت برخی اصول و نکات برای داشتن زندگی موفق، کارآمد و آرام ضروری و لازم به نظر می رسد به عنوانمثال آموختن روش های سازگاری، رویارویی و حل جزئیات کمک بسزایی به زوجین می کند. یکی از مسائلی کهباید […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟

Posted on
مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟

مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟ استرس چيست؟ از بسياري جهات استرس مانند عشق است كه هر كس آن را به گونه اي دركمي كند و خودش را از راه هاي عجيب نشان مي دهد. در يك كلام، استرسنيرويي قوي است كه قادر است خوبي ها و بدي هاي بسياري را سبب شود.از نظر علمي، استرس […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي

Posted on
مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي

مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي بر اساس آنچه تاكنون توضيح داده شد، روشن است كه تلاش وكوشش فرد براي كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار تا چه اندازه اهميتدارد. اگر او از ميان تودة مردم برخاسته باشد، در اين فرآيند كارش بسيدشوارتر است، چرا كه ميزان امكانات او براي يافتن موقعيت و دست يابي […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟

Posted on
مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟

مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟ من رو چه به این کارها؟ اذعان به عدم توانایی برای انجام یک کار، حس انجام آن را کور میکند.وقتی بگویید نمیتوانم درس را بفهمم، در ادامهاش هم میگویید حس درس خوندننیست! با اینکه توانایی انسان ظرفیت محدودی دارد، ولی همین ظرفیت، بسیاروسیع است […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

اعتقاد به قضا و قدر

Posted on
اعتقاد به قضا و قدر

اعتقاد به قضا و قدر بهترین روانکاو در اعتقاد به قضا و قدر و حاكميت خداوند بر جهان آفرينش اعتقاد به قضا و قدر و حاكميت خداوند بر جهان آفرينش همانطور كه در آيه شريفه مذكور آمده، حركات و سكنات آدمي زير نظرخداوند بوده و طبق آيه شريفه:«… و تلك الايام ندا ولها بين الناس […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

تصميم گيري روي سطوح استرس

Posted on
تصميم گيري روي سطوح استرس

تصميم گيري روي سطوح استرس تصميم گيري روي سطوح استرسوقتي شما يك برنامه جديد ابداع مي كنيد، نياز به يك سطح مياني داريد:ابتدايي، ثانوي، سومي هر يك از سطوح، تغييراتي را براي تحمل جنبه هايمختلف مشكل استرس به همراه دارند. بخش ابتدايي، شامل يك تغييراساسي است كه معمولاً كمتر امكا نپذير است. سطح ثانوي، كه […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

روانشناسی سلامت

Posted on
روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت روانشناسی سلامت (پيدا كردن بالاترين حد ضربان قلب خود)02122715886 پيدا كردن بالاترين حد ضربان قلب خود بالاترين حد ضربان قلب، تا حدود زيادي، شبيه بالاترين حد سرعت ماشيناست. كتاب راهنماي ماشين به شما آخرين حد سرعت ماشين را نشانمي دهد. اما شما هيچ وقت نخواهيد خواست كه زندگي خود را با اين سرعتپيش […]