مشاوره و روانشناسی نوجوان

به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران

Posted on
به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران

به خودتان فشار بیاورید، نه به دیگران کار راحتی است که احساس کنید شخص دیگری مسئول انجام کارهای شما است،ولی واقعیت این است که این در حقیقت وظیفهی خودتان است. وقتی این موضوع رادرک کنید قدرت آن را خواهید داشت که به هرجایگاهی که دوست دارید برسید. از شماتت دیگران و دنیا دست بردارید، و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

با خودتان روراست باشید

Posted on
با خودتان روراست باشید

با خودتان روراست باشید براي روراست بودن با خودم لازم است خودم را بشناسم و خودم باشم – دانستن آنچه برایمتا » ، اهمیت دارد، دانستن ارزشهایم، و سپس زیستن بر اساس این دانسته ها. به قول وارن بنیسزمانی که خودتان را به درستی بشناسید، توانمنديها و ضعفها، بدانید چه کاري میخواهیدانجام دهی د و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید

Posted on
خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید

خود واقعیتان را به خودتان یادآور شوید در سرمان زنجیرة پیوستهاي از افکار داریم، که بسیاري از آنها حامل پیامهاي منفی هستندکه به ما آسیب میرسانند. و به دلیل اینکه براي مدت زمان طولانی با این پیامها زندگیکردهایم، آنها را با واقعیت اشتباه میگیریم و به گونهاي رفتار میکنیم مثل اینکه حقیقت دارند. براي مثال، […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

با بدنتان با احترام رفتار کنید

Posted on
با بدنتان با احترام رفتار کنید

با بدنتان با احترام رفتار کنید در حالی که مردم در قسمتهاي زیادي از دنیا از سوء تغذیه رنج میبرند، دیگران، مخصوصا در غرب، از پرخوري رنج میبرند. براي ما که در گروه دوم هستیم، نه تنها غذا در دسترس و ارزاناست، مزه آن نیز به صورت مصنوعی بهبود یافته است. در نتیجه تقریباً در […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

واکنش ما به رفتار دیگران

Posted on
واکنش ما به رفتار دیگران

واکنش ما به رفتار دیگران ناامیدی از دیگران می تواند روز ما را خراب کند. از عصبانی شدن از دست رانندگان دیگر که بی ادبانه، راهشما را سد می کنند، تا ناامیدی از بچه ها یا همسر، خشمگین شدن از دست همکار، دلخور شدن یا رنجیدناز یک غریبه یا یک گارسن یا یک مهماندار بی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

هنر خلاق

Posted on
هنر خلاق

هنر خلاق هر کودک اساسا يک هنرمند است. مسئله اين است که چگونه بعد از بزرگتر شدن همهنرمند باقي بماند.” پابلو پيکاسوهر کودک يک هنرمند است. همه آنها نياز به مقداري آزادي براي کشف خلاقيتشان ازطريق ابراز هنري دارند. يک قسمت از ديوار منزلتان را به کودکانتان اختصاص دهيد تا هنرشانرا تجربه و تمرين کنند)از […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

سریعترین راه رسیدن به احساس خوب

Posted on

سریعترین راه رسیدن به احساس خوب یکی از دستاوردهای مهم NLP درک این موضوع است که ارتباط بسیار مستقیمی میانِ احساس و حالتِجسم وجود دارد. به عنوان مثال همیشه وقتی فردی احساس افسردگی دارد، جسم اش مشخصات زیر را دارد: سر به طرف پایین شانه ها به سمت پایین و کاملاً شل و افتاده نشسته […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید

Posted on
از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید

از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید این اصل را همیشه به یاد داشته باشید. این کار برای کسانی که زامبینیستند خطرناک است و در دراز مدت باعث افسردگی میشود. چون اگرآرزوها و اهداف بزرگی داشته باشید برای آنها خنده دار و غیرقابل درکاست. اگر بخواهید مثل هنری فورد یا استیو جابز […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

همچون یک فرد موفق فکر کنید

Posted on
همچون یک فرد موفق فکر کنید

همچون یک فرد موفق فکر کنید برایان تریسی می گوید: «اگر واقعا م یخواهید فرد ثروتمندی باشیدو مانند یک میلیونر بازنشسته شوید، یکی از هوشمندان هترین کا رهاییکه می توانید انجام دهید این است: عاد تهایی برای فکر کردن وعمل کردن در خودتان ایجاد کنید که باعث شد هاند افراد دیگری نیزثروتمند شوند. » اگر […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

Posted on
قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟ ذهن ما بهصورت مرتب در حال فرستادن ارتعاش بهکائنات و جهان هستی میباشد و هر چیزی که میبینید،میشنوید، فکر میکنید، در واقع شامل قانون ارتعاش میشود و روی هر موضوعی تمرکز کنید از همان جنسبیشتر ارتعاش ساطع میشود و به هر چیزی در زندگیتوجه کنید از همان طیف وارد زندگی […]