مشاور ازدواج خوب

چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟

Posted on
چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟

چگونه بايد تشکر و قدرداني خود را ابراز کنيم؟ به ما بگوييد از چه چيز ما خوش تان مي آيد .*به ما بگوييد کداميک از کارهايي را که براي شما و خانواده مان انجام مي دهيم دوست داريدو براي آن از ما متشکر هستيد . براي ما بگوييد که چه چيزي از ما را تحسين […]

مشاور ازدواج خوب

توجه کردن

Posted on
توجه کردن

توجه کردن يکي از رايج ترين اشتباهاتي که در تشنه نگه داشتن نامزد/همسرمان مرتکب مي شويم آناست که به او توجه کافي نشان نمي دهيم.توجه کردن به نامزد/همسرتان يکي از مؤثرترينروش هاي سيراب سازي قلب زن زندگي شما و توليد احساس محبوبيت در اوست و همانگونهکه ديديد نيز اولين عنصر اصلي سازنده ي اکسير عشق […]

مشاور ازدواج خوب

الگویی برای دیگران باشید

Posted on
الگویی برای دیگران باشید

الگویی برای دیگران باشید برایان تریسی می گوید: «تمایل طبیعی ماهنگامی که یک چیز فوق العاه یاد می گیریمیا می شنویم این است که می خواهیمدیگران را نیز نسبت به آن متقاعد کنیم. شماباید الگویی برای دیگران باشید و از این طریقبه آنها آموزش دهید؛ چراکه آنها به شیوه یدیگری آموزش نمیبینند. زمانی که احساس […]

مشاور ازدواج خوب

چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟

Posted on
چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟

چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟ مردم طبق اتفاقاتی که در اطرافشان رخ میدهد، فکر میکنند. آنهااطلاعات بیرونی را دریافت میکنند، در ذهنشان به آن فکر میکنند،برای آن تصویرسازی میکنند. سپس آن را به درون ذهن ناخودآگاهشانمیفرستند و در نتیجه، طبق آن احساسی برای خود ایجاد میکنند.ذهن ناخودآگاه توانایی تغییر زندگیتان را دارد کسی که […]

مشاور ازدواج خوب

یأس

Posted on
یأس

یأس اگر با این احساس فوراً مقابله نکنید،احساس یأس می تواند بسیار مخرب باشد.انسانبه این احساس،احساس می کند که چیزی را برای همیشه از دست داده است.ایناحساس در اثر نرسیدن به هدف پیش می آید و احساس غم و شکست تجربه میشود. پیام:این است که هدفی که به دنبال آن بوده ایم،یا انتظاراتی که داشته […]

مشاور ازدواج خوب

انعطاف پذیری

Posted on
انعطاف پذیری

انعطاف پذیری به راستی انعطاف پذیری چیست؟منظور من از انعطاف پذیری در زندگیچیست؟انعطاف پذیری نیرویی است که ضامن موفقیت شما خواهد بود. تمام آنچیزهایی که در نظر شما عواطف منفی)نا امیدی،افسردگی،ناکامی،ناراحتی،بیحوصلگی،…( تلقی می شود،پیام هایی هستند که به شما می گویند انعطافداشته باشید!انعطاف پذیری،عمال خوشبختی انسان است.در طول زندگی خود، به مواردی بر می خوریم […]

مشاور ازدواج خوب

خوب بودن

Posted on
خوب بودن

خوب بودن خوب بودن خیلی ساده است.خوشبختی را به همراه دارد. با دیگران چنان رفتار کنکه دوست داری دیگران با تو رفتار کنند. راه به سوی خوشبختی، راهی است کههمه می تواننداز آن عبور کنند، کوچک و بزرگ، پیر و جوان. اما رسیدن به آن،مستلزم داشتن خصوصیاتی ویژه است . اگر هر کس فکر کند […]

مشاور ازدواج خوب

مسئولیت پذیری و حق انتخاب

Posted on
مسئولیت پذیری و حق انتخاب

مسئولیت پذیری و حق انتخاب بعضی اف راد به دلایل ضعف هایی که در وجود و شکل گیریشخصیتشون داشتن همیشه از پذیرفتن بار مسئولیتانتخابشون شونه خالی می کنن، و هیچ وقت نمیپذیرن کهپیشامد مد نظر حاصل تصمیم و انتخاب خود اونها بوده و همیشهبه دنبال یه راه گریز و بهونه جویی هستن افراد بهانه گیر […]

مشاور ازدواج خوب

بررسی آزادی و حق انتخاب

Posted on
بررسی آزادی و حق انتخاب

بررسی آزادی و حق انتخاب ژان پل سارتر در مورد انتخاب آزادانه جمله ی معروفی داره کهمن هميشه مي توانم آزادانه انتخاب كنم، اما بايد بدانم « : میگهما در همه زمینه ». كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابي كرده امهای زندگیمون مسائل ریز و درشت، اتفاقات، رویدادها و برنامههای پیش رو حق گزینش […]

مشاور ازدواج خوب

بخشش هميشه منتهي به سازش نمي شود

Posted on
بخشش هميشه منتهي به سازش نمي شود

بخشش هميشه منتهي به سازش نمي شود لغت سازش به معناي “بازگرداندن هماهنگي” ميباشد سازش نيازمند كاركردن در ميان تفاوتها ، يافتن روش هاي جديد براي انجام كارها ،حلاختلافات گذشته و ياد گرفتن اين مسئله است كه چگونه مانند يك گروه در كنار هم كار كنيم.سازگار شدن چقدر طول ميكشد؟ اين امر به ميزان زيادي […]