مشاور ازدواج خوب

روانشناسي اجتماعي

Posted on
روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي روانشناسي اجتماعي يکي از جوانترين شاخه هاي روانشناسي محسوب مي شود. همانطوري که تامسون ٢در يادداشت هاي تاريخي اش مي گويد : ” تنها پس از جنگ جهاني دوم بود که روانشناسي اجتماعي ازانسجاِ م کافي و تکنيک هاي پيشرفته ي تحقيق برخوردار شد و به اين شکل مورد توجه جدي قرارگرفت. “ […]

مشاور ازدواج خوب

چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟

Posted on
چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟

چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟ خوشبختی و خوشبخت شدن آرزوی هرکسی است. عده ای خوشبختی را در پول میبینند و عده ای دیگر آنرا در همسر خوب و … اما تمام اینها بهانه ای است برای توجیهکردن خود! خوشبختی هرکس در دستان خود اوست و خود فرد می تواند با انجام چندعمل ساده خوشبختی را به […]

مشاور ازدواج خوب

فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف

Posted on
فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف

فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف زوج های ناموفق از بیان احساسات و عقاید خود بیم دارند در حالی که زوج های موفقفضای امنی برای این کار فراهم می کنند. طبیعی است که زوجین با انتظارات خاصیزندگی زناشویی را آغاز می کنند ولی بدون انجام مذاکره بروز جنگ قدرت حتمی است را فرا بگیرند، […]

مشاور ازدواج خوب

نیازهای کوچکش را بر طرف کنید

Posted on
نیازهای کوچکش را بر طرف کنید

نیازهای کوچکش را بر طرف کنید گاهی اوقات وقتی دست همسرتان به وسیلهای که میخواهد بردارد، نمیرسدبدون اینکه از شما بخواهد به او کمک کنید. یا زمانی که خانم قصد بلند کردنجسمی سنگین را دارد با محبت داوطلبانه به او کمک کنید. وقتی قرار است سفارش غذا بدهید غذا یا دسر مورد علاقه همسرتان را […]

مشاور ازدواج خوب

آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید

Posted on
آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید

آرزوها و خواسته های کم ارزش حذف کنید اگر میخواهید فردی را شاد کنید، نباید به داراییهای او اضافه کنید، ازخواستههایش کم کنید هیچوقت نمیتوانید از چیزهایی که لازم ندارید به اندازهای به دست آوریدکه شادتان کند. اگر به جای بیشتر و بیشتر و بیشتر، کمتر بخواهید، احتمال برآورده شدنخواستهها و آرزوهایتان بیشتر خواهد شد. […]

مشاور ازدواج خوب

قدرشناسی را فراموش نکنید

Posted on
قدرشناسی را فراموش نکنید

قدرشناسی را فراموش نکنید انسانها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذتهایشان را نمیشمارند.اگر آنها را هم میشمردند میفهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت بردهاند ما معمولاً فراموش میکنیم که خوشبختی درنتیجه به دست آوردن چیزی کهنداریم، به دست نمیآید، بلکه از تشخیص و قدردانی بابت چیزهایی که داریمبه وجود میآید. فردریک کونیگباید قدردان […]

مشاور ازدواج خوب

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

Posted on
افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟

افسردگی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود؟ افسردگی، حتی موارد شدید، یک اختلال بسیار درمان کننده است. ھمانند بسیاری از بیماری ھا، ھر چھ زودتردرمان شروع می شود، آن موثرتر است و این احتمال کھ از عود می تواند جلوگیری شود. اولین گام برای دریافت درمان مناسب بازدید از یک دکتر است. بعضی […]

مشاور ازدواج خوب

به خودتان اجازه دهید که انسان باشید

Posted on
به خودتان اجازه دهید که انسان باشید

به خودتان اجازه دهید که انسان باشید هنگامی که دلتنگی و حزن، رشک و حسد، خشم، یا هر احساس دردناك دیگري را تجربهمیکنم، به خودم یادآوري میکنم که این احساسات طبیعی، جزئی از انسانی سالم بودن، است.وقتی احساسات دردناك را رد میکنم و نمیپذیرم، هنگامی که به خودم اجازه نمیدهم که آنهارا به صورت طبیعی […]

مشاور ازدواج خوب

قدرت استقلال داشته باشید

Posted on
قدرت استقلال داشته باشید

قدرت استقلال داشته باشید من یک موجود اجتماعی هستم و بنابراین به طور طبیعی به آنچه مردم در مورد من فکرمیکنند اهمیت میدهم. اما این واقعیت که من به عقاید دیگران اهمیت میدهم به این معنانیست که باید از اعتقادات شخصیام چشم بپوشم و همرنگ جماعت شوم. هنگامی که نظرات منبا دیگران متفاوت است، وقتی […]

مشاور ازدواج خوب

از شکست درس بگیرید

Posted on
از شکست درس بگیرید

از شکست درس بگیرید هنگامی که دربارة افراد بهشدت موفق میشنویم، بیشتر دربارة دستاوردهاي بزرگ آنهامیشنویم – نه اشتباهات زیادي که انجام دادهاند و شکستهایی که در طی مسیر تجربه کردند.در حقیقت، موفقترین افراد در طول تاریخ همان افرادي هستند که بیشترین شکستها را داشتهاند. این تصادفی نیست. افرادي که در کارهاي بزرگ موفق میشوند، […]