مشاور ازدواج خوب

تصمیمات کوچک

Posted on
تصمیمات کوچک

تصمیمات کوچک مجموع این تصمیمات کوچک که هر روز ممکن است مثلاً به هزار تصمیم برسد، عملکرد شما در آن روز است. یعنی 240000 تصمیم در یک سال کاری. آیا ممکن است این تعداد تصمیم آگاهانه گرفته شود؟به همین دلیل است که فقط با دادن آموزش مهارتی به افراد نمی توان عملکرد او را بالا […]

مشاور ازدواج خوب

گازهاي محلول

Posted on
گازهاي محلول

گازهاي محلول اين دسته از انتقال دهنده هاي عصبي از همه ديرتر کشف شده اند. از بين آنها ميتوان به مونوکسيدِ کربن و اکسيدِ نيتريک اشاره کرد. اين گازها مدتِ بسيار کمي باقي مي مانند،چرا کهبه سرعت تجزيه شده و تبديل به موادِ شيمياييِ ديگر و يا پيام رسان هاي ثانويه مي شوند. مشاوره و […]

مشاور ازدواج خوب

حسادت

Posted on
حسادت

حسادت تا آنجاييکه مساله ي حسادت موردِ بررسي قرار گرفته است،شواهد و مدارک از اين فرض که ” خيانتِ شريکِ جنسي،درمردان در مقايسه با زنان حسادتِ بيشتري بر مي انگيزد “ پشتيباني مي کند. با اين وجود اکثر مطالعات در شرايطِ و موقعيت هاي فرضي٢٠٠٢ )، به بررسي خيانت هاي واقعي پرداخت و دريافت که […]

مشاور ازدواج خوب

جنسيتِ فرزند چگونه تعيين مي شود ؟

Posted on
جنسيتِ فرزند چگونه تعيين مي شود ؟

جنسيتِ فرزند چگونه تعيين مي شود ؟ در هر سلو ِ ل انسان، دو کروموزوِ م آخري ( جفتِ ٢٣ )، کروموزوم هاي جنسي هستند .کروموزومتقسيم کرده اند. زنان در هر سلول خود ( بجز سلول Y و X هاي جنسي را به دليل ظاهرشان به دو نوعو مردان در هر سلول خود ( بجز […]

مشاور ازدواج خوب

تبيين زيست شناختي

Posted on
تبيين زيست شناختي

تبيين زيست شناختي به طور کلي، دو نوع تبيين زيست شناختي وجود دارد : ١. عوام ِ ل زيستي که موج ِ ب رفتار مي شوند. در اين گونه موارد، خصوصياتِ مغز يا بدن، موج ِ برفتاِر خاصي مي شوند. براي مثال مي توان به منقبض شدنِ مردمک چشم در اث ِ ر نور زياد […]

مشاور ازدواج خوب

منشاء تفاوت هاي جنسيتي

Posted on
منشاء تفاوت هاي جنسيتي

منشاء تفاوت هاي جنسيتي همانطور که پيش تر گفته شد يکي از کاربردهاي مطالعاتِ بين فرهنگي در قضاوت بي ِ ن نظريه هاي هم٢٠٠٢ ) دو پرس ِ ش ) رديف است. در اين قمست يکي از اين موارد را بررسي مي کنيم. وود و ايگلي ٢اساسي را در زمينه ي منشاء تفاوت هاي جنسي […]

مشاور ازدواج خوب

روانشناسي در سرتاسر جهان

Posted on
روانشناسي در سرتاسر جهان

روانشناسي در سرتاسر جهان اکثر تحقيقاتِ روانشناسي در جهانِ غرب، به ويژه آمريکا انجام مي شود. به گفته ي روزنزويگ ١٦٤ از ٥٦ هزار محقق روانشناسي، آمريکايي هستند. تاثي ِ ر روانشناسان آمريکايي در کتاب % ،(١٩٩٢)١٩٩١ ) در زمينه ) هاي روانشناسي از اين هم بيشتر گزارش شده است. براي نمونه کتاب بارون و […]

مشاور ازدواج خوب

روانشناسي اجتماعي

Posted on
روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي روانشناسي اجتماعي يکي از جوانترين شاخه هاي روانشناسي محسوب مي شود. همانطوري که تامسون ٢در يادداشت هاي تاريخي اش مي گويد : ” تنها پس از جنگ جهاني دوم بود که روانشناسي اجتماعي ازانسجاِ م کافي و تکنيک هاي پيشرفته ي تحقيق برخوردار شد و به اين شکل مورد توجه جدي قرارگرفت. “ […]

مشاور ازدواج خوب

چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟

Posted on
چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟

چگونه میتوانیم خوشبخت شویم؟ خوشبختی و خوشبخت شدن آرزوی هرکسی است. عده ای خوشبختی را در پول میبینند و عده ای دیگر آنرا در همسر خوب و … اما تمام اینها بهانه ای است برای توجیهکردن خود! خوشبختی هرکس در دستان خود اوست و خود فرد می تواند با انجام چندعمل ساده خوشبختی را به […]

مشاور ازدواج خوب

فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف

Posted on
فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف

فضای مناسبی برای انجام بحث های شفاف زوج های ناموفق از بیان احساسات و عقاید خود بیم دارند در حالی که زوج های موفقفضای امنی برای این کار فراهم می کنند. طبیعی است که زوجین با انتظارات خاصیزندگی زناشویی را آغاز می کنند ولی بدون انجام مذاکره بروز جنگ قدرت حتمی است را فرا بگیرند، […]