مشاور ازدواج خوب

اشتباهات رایج زنان در مشاجرات

Posted on
اشتباهات رایج زنان در مشاجرات

اشتباهات رایج زنان در مشاجرات بالا بردن صدا و استفاده از لحن های تند احساسی؛ که متهم کننده، غر زننده، تمسخرآمیز و نیشدارند. سعی کنید برخوردی غیر احساسی داشته باشیدطرح سوال هایی بی جواب و منظور دار؛ مانند “چطور توانستی بگویی که…” به جای صراحت در بیان خواسته یا عقیده مانند: “من می فهمم و […]

مشاور ازدواج خوب

خوشبختی را دریابید

Posted on
خوشبختی را دریابید

خوشبختی را دریابید ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ!ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ!ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ…ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ!ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ! ﺯﻭﺭ […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره روابط

Posted on
مشاوره روابط

مشاوره روابط مشاوره روابط و ایجاد آنها ،یکی از مشکلاتی که همه ما در بین دوستان و آشنایان خود افرادی را میبینم که مشکل إیجاد رابطه با دیگران دارند،یا برعکس افرادی که برأی إیجاد رابطه حتی با أفراد غریبه،مثلا در کوچهآیا تا به حال به تفاوت اینها فکر کرده اید ؟چطور ممکن است افرادی باشید […]

مشاور ازدواج خوب

از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا

Posted on
از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا

از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا آقایون_بخوانند ⬅️روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد.شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براى‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى‌کرد براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. 🔵زن با احتیاط سوار موتور شد و […]

مشاور ازدواج خوب

همسر مناسب تیپ های شخصیتی

Posted on
همسر مناسب تیپ های شخصیتی

همسر مناسب تیپ های شخصیتی همسر مناسب وظیفه شناس هااشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی رامی پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.اشخاص به نسبت جدی و حساس نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو […]

مشاور ازدواج خوب

جریان طبیعی عشق

Posted on
جریان طبیعی عشق

جریان طبیعی عشق مادرم، لحظه ای که در بستر مرگ بود، مرا به دلیل گریه کردن گوشمالی داد و گفتآن هنگام از شدت غم و غصه ارزش کلامش را درک نکردم، اما بعدها »؟ میتوانی برای همیشه نگاه داریمتوجه شدم که به من گفته است به زندگی ادامه بده. عمر او گذشته بود، در حالیکه […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

Posted on
مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی)

مشاوره ازدواج خود ازدواجی (سولوگامی) طبق نظر روانشناسان اجتماعی، تا چند سال پیش تنهایی یکی از بزرگترین دغدغههايانسان بود که آسیب هاي روحی و روانی فراوانی را به همراه داشت که مطلوبترین راهحل آن ازدواج بود، ولی بشر امروزي تن هایی را براي خود به پدیده اي تحت عنوان“سولوگامی ” که از نظرش مهم و […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج اینترنتی

Posted on

مشاوره ازدواج اینترنتی با پدید آمدن مح یطهاي جدید مختلط همچون دانشگاه و محل کار، گونه اي جدیدازدواج که وابسته به محیط هاي این چنینی است شکل گرفت. رفته رفته با ظهورپدیده هاي جدید و نوین ارتباطی مثل تلفن و اینترنت و به طور دن یاي م جازي، نوعارتباطات و دوران آشنایی به منظور ازدواج […]

مشاور ازدواج خوب

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی -1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گستر ش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانواده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … 2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر […]

مشاور ازدواج خوب

كنار آمدن با شخصیت مراقب

Posted on
كنار آمدن با شخصیت مراقب

كنار آمدن با شخصیت مراقب 1 شخصیت مراقب ممكن است بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محكم و قاطع باشد. ممكن است –ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تكرار برآورده سازید.2 در توجه كردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممكن است او […]